Firmowa zamiast Grunwaldzkiej

9 lutego, 2011
Radny Edward Grajek głosował przeciwko podwyżkom diet.
Radny Edward Grajek głosował przeciwko podwyżkom diet.

Ustalenie diet radnych, pensji burmistrza, nadanie nazwy nowej ulicy to jedne z punktów dość obszernego porządku obrad V sesji Rady Miasta Słupcy (27.01).

9657 BRUTTO DLA BURMISTRZA
Co do wysokości stawki wynagrodzenia włodarza miasta Michała Pyrzyka zarówno Komisja Oświaty i Spraw Społecznych jak i Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej były zgodne. Przewodniczący pierwszej z nich Roman Maruszczak, decyzję kierowanego przez siebie gremium motywował: wysoka ocena działań burmistrza, dobry wynik wyborczy, niskie i bez waloryzacji w poprzedniej kadencji pensum, porównanie wynagrodzeń burmistrzów analogicznych samorządów.

Wolą radnych uposażenie zasadnicze będzie o 600 zł niższe od maksymalnej stawki i wyniesie 5.300 zł. Do tego dojdą: dodatek funkcyjny 1.680 zł przy maksymalnym progu 1.900 zł, 11% dodatek od wynagrodzenia zasadniczego za staż pracy, 30%dodatek specjalny liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego mieszczący się w środku obowiązującego przepisami przedziału – od 20 – 40 % – liczbowo 2.094 zł; w sumie 9.657 zł brutto.

WYŻSZE DIETY
Diety radnych w formie miesięcznego ryczałtu są wyższe od tych w minionej kadencji i wynoszą: dla przewodniczącego Rady Miasta 1.307, 18 zł, (zwyżka o około 14%), zastępców przewodniczącego Rady Miasta i przewodniczących komisji Rady 671,25 zł (zwyżka o 4,52%), radnych 600,60 zł (skok o nieco mniej niż 5%). Przeciwnikiem podwyżek diet okazał się radny Edward Grajek. Patrząc na kiepski budżet miejski windowanie w górę jest bezzasadne.

Ripostę postawił radny Roman Maruszczak. Jego zdaniem każdy radny ma swoje obowiązki do wypełnienia i za to otrzymuje gratyfikację. Biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne realnie diety te nie są wyższe. Nie chciałby aby poszło w świat odczucie, że radni myślą jedynie kategoriami finansowymi. Proponował przeznaczenie części diety dla potrzebujących, bądź skorzystania z innych wielu dostępnych form pomocowych.. „Można nie mieć wyrzutów sumienia a spełnić obywatelski obowiązek” – mówił.

Na to radny Grajek odpowiedział; „Ma pan trochę racji, trochę nie. Cztery lata temu powiedziałem, że będę różnicę przekazywał na cele społeczne i posiadam na to dokumenty” W przypadku zbiegu prawa do dwóch lub więcej diet przysługuje tylko jedna – korzystniejsza. Za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji ulega zmniejszeniu o 10 %..

ŚWIADOMOŚĆ I ZAINTERESOWANIA
Jednogłośnie przyjęto sprawozdania za 2010 r z: działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ogólna konkluzja wskazywała na uświadamianie dzieci i młodzieży na temat czyhających na nich niebezpieczeństw, wypełnianie wolnego czasu zajęciami pozalekcyjnymi, kołami zainteresowań. Zaakceptowano pakiet uchwał regulujących tegoroczne plany pracy Rady Miasta i jej komisji stałych.

Ustalono zasady zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Jako satysfakcjonujące, bo nie wymagające od miasta wyrównań do pensum nauczycieli, z uwagi na dobrze skonstruowany regulamin płac, uznano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach. Wynika z niego, że średnie wynagrodzenie od 1. września do 31. grudnia wynosi dla nauczyciela: stażysty 2.446, 82 zł, kontraktowego 2.715,97 zł, mianowanego 3.523,42 zł, dyplomowanego 4.502,15 zł.

NOWA ULICA

Radny Tadeusz Markiewicz postulował o nadanie nowej ulicy nazwy Grunwaldzka.
Radny Tadeusz Markiewicz postulował o nadanie nowej ulicy nazwy Grunwaldzka.

Na terenach przeznaczonych pod aktywność gospodarczą w okolicach ulic Objazdowej i Wspólnej powstała nowa ulica wokół nowo powstałych i już istniejących obiektów. Radni mieli do dyspozycji dwie propozycję: ul. Firmowa i Grunwaldzka – opcja radnego Markiewicza. Stosunkiem głosów 11 za 4 przeciw opowiedzieli się za pierwszym nazewnictwem.

SAMOCHODY TARASUJĄ DROGĘ

Radny Maruszczak poruszył problem parkowania samochodów w obrębie ulicy Marii Curie Skłodowskiej na odcinku od Tysiąclecia do Traugutta. Wąski przejazd, zła widoczność mogą doprowadzić do niepotrzebnej tragedii.

Radny Roman Maruszczak martwi się o bezpieczeństwo na ulicy Marii Curie – Skłodowskiej.
Radny Roman Maruszczak martwi się o bezpieczeństwo na ulicy Marii Curie – Skłodowskiej.

Rozwiązanie problemu widzi w zmianie organizacji ruchu z dwu na jednokierunkową od Tysiąclecia do Traugutta, postawieniu zakazu zatrzymywania się i dodatkowo przy krzyżówce, przy pierwszym bloku od Tysiąclecia zakazu zatrzymywania się i postoju.

MARTWA UCHWAŁA
Radna Barbara Biskupska – Sobolewska w punkcie wolne wnioski i zapytania podniosła m.in. kwestię sprzątania odchodów po czworonogach. Po opadnięciu pokrywy śniegowej na światło dzienne oprócz mieszczących się w zaspach śmieci wyszły również “stałe produkty przemiany materii zwierząt”. Zastępca burmistrza Tomasz Garsztka poinformował o sukcesywnym sprzątaniu miasta przez odpowiednie służby. Generalne porządki mają nastąpić po ustąpieniu zimy czyli na wiosnę.

•••

Poruszony przez radną problem w innych krajach bardziej rozwiniętych, oczywisty i zrozumiały przez właścicieli pupili, co do sprzątania po nich, w Polsce nie jest społecznie akceptowany. Nie pomagają akcje. Przepisy – uchwała o utrzymaniu porządku w gminie, choć istnieją mają marną szansę na egzekwowanie ich zapisów. Straży Miejskiej nie ma, bo na jej utworzenie nie ma funduszy. Problem zdaje się być nieco głębszy niż samo tylko stanie z przysłowiowym batem. Należało by chyba bardziej iśc w kierunku zmiany mentalności ludzi a nie zwierząt.

  1. Mam nadzieję, że w przypadku wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na Skłodowskiej utworzone zostaną na uwolnionej części drogi miejsca parkingowe, bo w przeciwnym razie będę parkował samochód na podwórku pana Maruszczaka!!!
    Nie twórzmy paranoi na tym osiedlu nie ma gdzie postawić samochodu!!! A pan radny chce tam wprowadzić zakaz parkowania!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *