Herbowa Tarcza Słupcy dla Tadeusza Kubackiego

14 lutego, 2012

Sesja Rady Miasta Słupca odbyła się 9 lutego. Radni pozytywnie zaopiniowali szereg sprawozdań, przyjęli szereg uchwał, w tym m.in. dot. programu „Wyprawka dla sześciolatka”, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych i dofinansowania zadania „Ścieżka rowerowa”, a także przyznali szczególne wyróżnienie – Herbową Tarczę Słupcy, naszemu koledze redakcyjnemu Tadeuszowi Kubackiemu.

DZIAŁANIA MAGISTRATU
Podczas minionej sesji burmistrz Michał Pyrzyk przedstawił pierwsze tym roku kalendarzowym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym ujął m.in. informację, iż sukcesem zakończyły się starania o pozyskanie funduszy na dalszy remont Muzeum Regionalnego, w kwocie 120 tys.zł z MKiDN. Planowane jest wykonanie wymiany kotła CO i grzejników, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu i schodów, wykonanie odwodnienia dookoła budynku, a także malowanie elewacji zewnętrznej. Burmistrz przypomniał, iż pierwszy etap remontu budynku został wykonany w 2009r. Urząd Miasta złożył także wniosek do Zarządu Głównego Związku Sportowego, w ramach projektu Animator do programu Moje Boisko Orlik 2012, o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników Orlika – jak przedstawił burmistrz, dofinansowanie wyniesie 9 tys. zł; zajęcia będą się odbywały w okresie od marca do listopada. Opracowano i przesłano do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kolejny wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, przedsięwzięcia – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Słupcy; plan na rok 2012 zakłada wykonanie prac rewitalizacji przyrodniczej na kwotę ok. 40 tys. zł. Do PEFRON wystąpiono o pomoc finansową w likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum. W Gimnazjum ma zostać wybudowana zewnętrzna winda osobowa, zamontowane dwie platformy osobowe zapewniające obsługę całego obiektu oraz remont starego podjazdu dla osób niepełnosprawnych; natomiast w SP 3, w miejsce wnioskowanej wcześniej windy osobowej, proponowane jest wykonanie, w tym samym miejscu, montaż szybu z platformą osobową zapewniającą obsługę wszystkich kondygnacji szkoły, łączenie z piwnicą. Konieczność wnioskowanej zmiany, jak przedstawił burmistrz, wynika głównie ze względów konstrukcyjnych (dla SP3) – braku miejsca na pełnowymiarowy dźwig dla osób niepełnosprawnych, który można by wbudować w wolną przestrzeń klatki schodowej.

WYPRAWKA DLA SZEŚCIOLATKA – ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
W styczniu Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o systemie oświaty, która odracza o 2 lata obowiązek szkolny (z roku 2012 na 2014) dla sześciolatków. Przez ten okres czasu jedynie rodzice decydują, czy dziecko sześcioletnie rozpocznie naukę w szkole podstawowej. W związku z tym UM wystosował komunikat do rodziców, informujący o przystosowaniu szkół, pod względem bazowym i merytorycznym, na przyjęcie 6-latków. Radni podczas sesji przyjęli uchwałę w sprawie programu pn. „Wyprawka dla sześciolatka”. Program ten ma likwidować ewentualne przeszkody finansowe, jako potencjalne bariery uniemożliwiające podjęcie przez rodziców decyzji o wcześniejszym posłaniu sześciolatka do szkoły.

Pomocą w formie dofinansowania wydatków związanych z podjęciem nauki w szkole, objęte zostaną dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowane na pobyt stały na terenie miasta, które w roku kalendarzowym 2012 ukończyły lub ukończą sześć lat i rozpoczną naukę w szkole, wraz z nowym rokiem szkolnym 2012/13 (dla SP 1 i SP 3). Pomoc przewidziana jest dla rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia określonego rozporządzeniem Rady Ministrów. 31 stycznia i 8 lutego odbyły się w tej kwestii spotkania z rodzicami w szkołach, którym przewodniczył wiceburmistrz Tomasz Garsztka. Radny Edward Grajek pytał, jakie jest zainteresowanie rodziców, w kwestii posłania 6-latków do szkoły. W odpowiedzi wiceburmistrz Garsztka powiedział, że zainteresowanie rodziców zorganizowanymi zebraniami było znikome, zgromadziły one zaledwie 25% rodziców dzieci 6-letnich.

– Nie mnie oceniać dlaczego tak się stało, bo akcja była nagłośniona poprzez Informator. Wśród rodziców pojawiło się pytanie – co nam tak zależy, aby sześciolatki do szkoły poszły. Ludzie szukają drugiego dna, a takiego nie ma. Chodzi tak naprawdę o to, że szkoły są do tej operacji przygotowane, gdyż liczyliśmy się z tym, że obowiązek obligatoryjnie zostanie wprowadzony 1 września 2012r. Nam chodzi o miejsca w przedszkolach. Każdy sześciolatek, który nie pójdzie do klasy pierwszej, siłą rzeczy zablokuje miejsce w przedszkolu dla dzieci 3 i 4-letnich, których nam przybywa. W kwestii subwencji jest tak, że bez względu na to, gdzie dzieci 6-letnie będą, w szkole czy w przedszkolu, subwencją zostaną objęte.

ILE KOSZTUJE INFORMATOR MIEJSKI I CO Z SGK?
W punkcie interpelacje i zapytania, radny Edward Grajek pytał jakie są koszty osobowe, koszty druku i kolportażu Informatora Miejskiego, a także, czy nowo wybrany kierownik Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego ma pomysł na ratowanie przedsiębiorstwa. W kwestii Informatora odpowiedź zostanie przekazana podczas następnej sesji, natomiast w sprawie SGK burmistrz Pyrzyk powiedział

– Z tego co wiem kierownik jest nieobecny, bo przebywa na urlopie wypoczynkowym, ale podjął określone działania w tym zakresie. Oczywiście spółka jest przygotowywana do tego, by stanęła w przetargu na odbiór odpadów i nieczystości z terenu m. Słupca. Tak naprawdę o losie SGK zadecyduje to postępowanie. Jeżeli spółka nie wygra, nie będzie odbierała odpadów z terenu miasta, to w zasadzie jej istnienie w tym momencie traci jakikolwiek sens, gdyż profil jej działalności nastawiony jest głównie na wywóz odpadów. Niemniej jednak spółka ta wykonuje na rzecz miasta inne określone prace, również remonty drogowe na drogach gruntowych.

ŚCIEŻKA ROWEROWA SŁUPCA – GIEWARTÓW KOSEWO CORAZ BLIŻEJ
Radni jednogłośnie przyjęli uchwalę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka rowerowa Słupca-Giewartów Kosewo”. W imieniu radnych członków Komisji Oświaty głos zabrał Roman Maruszczak, który podkreślił, iż od wielu lat mieszkańcy czekają na ścieżkę rowerowa do Kosewa

– Nie ma chyba mieszkańca, który nie byłby za szybkim rozwiązaniem tego problemu, bowiem ta trasa, szczególnie latem, narażona jest ogromne nasilenie ruchu samochodów i jest wyjątkowo niebezpieczna. Dofinansowanie miasta, w kwocie 20 tys. zł, przeznaczone zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej (ok. 90-100 tys.zł). Pomoc finansowaną zadeklarowały również Gmina Słupca i Gmina Ostrowite.

JEST ZIMA I FERIE – CZY BĘDZIE LODOWISKO?
Radny Tadeusz Markiewicz pytał o wykonanie lodowiska w czasie ferii zimowych – czy powstanie i kto będzie o nie dbał? Odpowiedzi udziały za-ca Komendanta PSP Słupca bryg. Bogdan Kowalski i dyr. MOSiR Andrzej Kończak. Komendant Kowalski powiedział, że strażacy uczestniczyli już w wylaniu jednego lodowiska. Podkreślił, iż warunki nie były sprzyjające, gdyż nie było śniegu, który stanowiłby obwałowania i woda nie uciekałaby, trudno ją było spiętrzyć. Straż pozostaje w kontakcie ze Spółdzielnią Mieszkaniową gospodarza boiska – kortu, na który zazwyczaj lodowisko działa, i w miarę możliwości woda będzie dolewana. Dyr. Kończak powiedział, że po ostatnimi wylaniu wody na boisko, nieznani wandale zniszczyli je – Nikt nie jest w stanie boiska upilnować. Łobuzy je pokopali, zniszczyli. To jest jedyne miejsce, gdzie można lodowisko zrobić.

HERBOWA TARCZA SŁUPCY DLA TADEUSZ KUBACKIEGO
Radni zadecydowali, z jednym głosem wstrzymującym się radnego Grajka, o tym że nasz kolega redakcyjny Tadeusz Kubacki otrzyma „Herbową Tarczę Słupcy” – wyróżnienie jest przyznawane przez miasto raz w roku, osobie zasłużonej dla lokalnej społeczności. Kandydaturę Tadeusza Kubackiego do tego zaszczytnego tytułu zgłosiła nasza redakcja. Tadeusz Kubacki – historyk, nauczyciel, urzędnik, dyrektor domu kultury, muzyk, rzemieślnik, piłkarz, siatkarz, szczypiornista, turysta, kronikarz i od wielu już lat dziennikarz. Jego wszystkich zasług dla regionu słupeckiego nie sposób wyliczyć. Jesteśmy dumni. Gratulujemy Koledze, dziękujemy radnym, iż docenili i postanowili uhonorować Wyjątkowego Człowieka. Wywiad z redaktorem Kubackim, dziś na stronie 20.

Wywiad z Tadeuszem Kubackim »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *