Mariusz Roga ponownie starostą

28 grudnia, 2010
Od lewej: starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga- PSL, wicestarosta Powiatu Słupeckiego Andrzej Kin – PSL
Od lewej: starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga- PSL, wicestarosta Powiatu Słupeckiego Andrzej Kin – PSL

II sesja Powiatu Słupeckiego
Drugą w kadencji 2010 – 2014 sesję Rady Powiatu Słupeckiego zdominowały obsady stanowisk i funkcji w zgromadzeniu (17.12.). Starostą zgodnie z przewidywaniami został ponownie radny Mariusz Roga (PSL), wicestarostą po raz drugi Andrzej Kin (PSL), nieetatowymi członkami Zarządu Powiatu Słupeckiego radni: Waldemar Miernik (PiS) i Szymon Grzywiński (PSL). Na fotelu wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego zasiadł radny Stefan Stencel (PSL).

DWÓCH KANDYDATÓW – JEDNO MIEJSCE
O stanowisko starosty słupeckiego walczyło dwóch kandydatów, choć z góry wiadomo było, że drugi z nich z racji zbyt słabej opozycji stoi na przegranej pozycji. Faworyta, radnego Mariusza Rogę zarekomendowali Klub Radnych PSL i koalicjant PiS, Czesława Dykszaka (SLD) radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska (SLD). W głosowaniu tajnym radnego Mariusza Rogę poparło 10 radnych, radnego Czesława Dykszaka 7. Według czystej arytmetyki koalicja PSL i PiS powinna odliczyć się liczbą 11 głosów. Nie wiadomo czy można doszukiwać się w tym zachowaniu chwiejnej koalicyjnej konstrukcji? A może przeciwko Mariuszowi Rodze zagłosował ktoś z jego ugrupowania?

Nowo wybrany starosta słupecki Mariusz Roga podziękował za ogromny kredyt zaufania, mobilizujący go do dalszej pracy. Zadeklarował chęć współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami. Nie omieszkał wspomnieć o chaosie spowodowanym przedłużającym się wyborem przewodniczącego Rady Powiatu i płaconą ceną uwypuklenia prywatnych ambicji ponad dobro wspólne. Jako jedną z priorytetowych inwestycji wskazał budowę krytego basenu w Słupcy. Podkreślał, że obiekt ten, choć umiejscowiony w stolicy powiatu, będzie służył nie tylko jego mieszkańcom lecz całej społeczności powiatowej. Stąd rodzi idea poszukiwania partnerów w powstaniu inwestycji w samorządach gminnych. Jeden sprzymierzeniec już jest – miasto Słupca. Zapowiedział kontynuację działań na rzecz usprawnień pracy starostwa, poszukiwania środków pozabudżetowych, w tym i strukturalnych. Zapewniał, że nie zaniedba żadnego obszaru za, który powiat jest odpowiedzialny.

JAKO ZARZĄD MIELIŚCIE MOŻLIWOŚĆ!
Natychmiastową ripostę odnośnie bałaganu z powołaniem przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego przygotował radny Czesław Dykszak (SLD). Nie zgodził się z przerzucaniem winy za to co się stało jedynie na oponentów. „Należało by uderzyć się w pierś” – kierował słowa pod adresem Klubu PSL – „Jako zarząd i starosta mieliście możliwości prawne do podejmowania decyzji”. Kończąc przemówienie zadeklarował wsparcie przez opozycję działań idących w dobrym kierunku na rzecz naszej małej ojczyzny. Radny Zygmunt Zieliński część wystąpienia starosty słupeckiego mówiącej o zapaści finansów nazwał zwykłą demagogią. „Obraził pan nie tylko radnych ale i demokrację a na demokrację obrażać się nie można!”- kontynuował swoją myśl.

KOMISJE ROZDANE
Bez emocji rozstrzygnięto zarówno kwestię powołania przewodniczących komisji jak i ich składu osobowego.

Komisję Rewizyjną tworzą radni: Dawid Hierowski (przewodniczący – PSL), członkowie: Jerzy Orchowski – PSL, Jacek Szczepankiewicz – PiS, Aleksandra Kazuś – Wróblewska – SLD, Zygmunt Zieliński.

W Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji popracują radni: Bogdan Jastrząb – PSL (przewodniczący) , Czesław Dykszak – SLD, Szymon Grzywiński, Mariusz Król – PSL, Waldemar Miernik PiS.

W Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zasiądą radni: Jerzy Orchowski – PSL (przewodniczący), Jan Kubiak, Waldemar Miernik – PiS, Leszek Woźniak – SLD, Stefan Zieliński – PSL.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej składa się z radnych: Jacka Szczepankiewicza – PiS (przewodniczący) Mariusza Króla – PSL, Aleksandry Kazuś – Wróblewskiej – SLD, Dawida Hierowskiego, Szymona Grzywińskiego – PSL.

Zadania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wypełniać będą radni: Stefan Stencel – PSL (przewodniczący), Przemysław Dropiński, Mariusz Roga – PSL, Leszek Woźniak – SLD, Stefan Zieliński – PSL.

NOWELIZACJA POWIATOWEGO STATUTU
W celu dostosowania do obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych statutu powiatu słupeckiego powołano doraźną komisję . Ma ona przygotować stosowny projekt uchwały do 15 lutego 2011 r. Kwestią tą zajmą się radni: Mariusz Roga – PSL (przewodniczący), Czesław Dykszak – SLD, Waldemar Miernik – PiS, Mariusz Król, Bogdan Jastrząb – PSL.

DIETY MNIEJSZE, CZY WIĘKSZE?
Radny Przemysław Dropiński wnioskował o obniżenie o 25 % diet radnych. Swą propozycję motywował dziurą finansową jaką posiada budżet powiatu, zadłużeniem, chęcią budowy kosztownej inwestycji (kryta pływalnia w Słupcy). Apelował o szukanie oszczędności wśród wybranych przez mieszkańców. Inicjatywa przepadła w głosowaniu. Za opowiedziało się 5 radnych opozycji, 9 z koalicji było przeciw, dwóch w tym przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego wstrzymało się. Upust niezadowoleniu nie omieszkał dać wnioskodawca.

”Słyszeliśmy o szeroko pojętym dobru powiatu. Odrzucenie tej uchwały pokazuje, że tak nie jest! Zacznijmy oszczędzanie od siebie! Skończmy z populizmem! Powinniśmy sami świecić dobrym przykładem!” – przekonywał radny Dropiński.

Na jego słowa odpowiedział przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Krotoszyński, który stwierdził, że część swojej diety przeznaczy dla potrzebujących. Radni otrzymują diety za udział: w sesjach Rady Powiatu, w pracach komisji stałych i doraźnych rady, w posiedzeniach Zarządu Powiatu. Jej miesięczną wysokość stanowi kwota będąca niżej określonym procentem półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 70 % ma przewodniczący Rady, 60% członkowie zarządu z wyłączeniem radnych pełniących odpłatne funkcje członka zarządu, którym dieta nie przysługuje, 60 % wiceprzewodniczący Rady i przewodniczący komisji, 53 % pozostali radni. W przypadku łączenia funkcji wymienionych wcześniej, radnemu przysługuje tylko jedna dieta miesięczna stanowiąca najwyższą kwotę. Nieetatowi członkowie zarządu do końca pełnienia swoich obowiązków otrzymują dietę w wysokości i na zasadach jak w okresie kadencji rady.

Choć radni opozycji mieli pretensje o wysokość diet, to jednak te, jak powiedział nam starosta Mariusz Roga tak naprawdę uległy zmniejszeniu: „Mniej pieniędzy będą otrzymywać wszyscy funkcyjni, a więc przewodniczący rady, członkowie zarządu i przewodniczący komisji. W ubiegłej kadencji przewodniczący Zygmunt Zieliński pobierał niemal dwa tysiące diety, teraz Tadeusz Krotoszyński będzie dostawał ponad sto złotych mniej. Członkowie zarządu poprzednio mieli 2.064 zł a teraz jedynie 1.590 zł. To jest już mniej o 500 zł. Nie wiem gdzie tu opozycja widzi skok na kasę. Nieco więcej, bo o 30 zł będą otrzymywać jedynie szeregowi radni, a więc przedstawiciele opozycji. Nie rozumiem więc tego hałasu i mowy o oszczędnościach, bo to jest czysta demagogia”.

Na wysokość diet obecnych radnych rzutuje również spadek liczby mieszkańców powiatu słupeckiego. Według GUS na koniec 2009 r było nas poniżej 60 tys. „Skutkuje to zarówno zmniejszeniem liczby radnych o 2 jak i górnego pułapu maksymalnych stawek diet radnych z 85 % do 70 %.” – dodał starosta.

KŁÓTNIA O PENSJĘ STAROSTY
Radny Przemysław Dropiński namawiał zarówno Radę Powiatu jak i starostę do obniżenia jego wynagrodzenia o 20 %. Za zaproponowaną poprawką było 5 z opozycji, przeciw 11 z koalicji i jeden wstrzymujący się głos. Zasadnicze wynagrodzenie starosty wyniesie zatem 5.300 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł i 20 % dodatek stażowy. Według przepisów maksymalna wysokość pensji starosty słupeckiego może wynieść 5.900 zł, minimalna 4.200 zł. Nie przychylono się także do wniosku radnego Dropińskiego o zmniejszenie o połowę (do dolnej granicy) dodatku specjalnego dla starosty słupeckiego. Wyniesie on 40 % od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Razem 11.140 zł brutto. W poprzedniej kadencji – 10.666 zł brutto „Rolą opozycji jest składanie populistycznych propozycji, choć w głębi duszy pomysłodawcy nierealnych koncepcji liczą na ich nierozstrzygnięcie, co z kolei będzie z korzyścią i dla nich samych” – powiedział starosta słupecki.

RADA SPOŁECZNA SPZOZ W SŁUPCY
Przewodniczącym Rady Społecznej SPZOZ w Słupcy został Mariusz Roga. Jako starosta może on zasiadać w tym gremium z urzędu lub scedować tę funkcję na kogoś innego. Starosta słupecki zdecydował się na pierwsze rozwiązanie. Członkami tej rady zostali radni: Czesław Dykszak – SLD, Zygmunt Zieliński, Waldemar Miernik – PiS, Stefan Stencel, Szymon Grzywiński, Jerzy Orchowski – PSL. Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oddelegowano radnych: Waldemara Miernika – PiS i Stefana Zielińskiego – PSL.

“ZIMĄ DROGI POWIATOWE BĘDĄ BIAŁE!”
Tymi oto słowami rozwiała wszelkie wątpliwości i nadzieje interpelujących o lepsze utrzymanie zimowe dróg radnych Dykszaka, Dropińskiego, Stefana Zielińskiego szefowa ZDP Ryszarda Wieczorek. Tłumaczyła, że jest sroga zima, należy jeździć ostrożnie i nie ma co marzyć o czarnej nawierzchni dróg powiatowych przy takiej aurze. Jednostka ma zbyt mały budżet i ograniczony liczbowo sprzęt, pracujący pełną parą. Muszą one wystarczyć nie tylko na zimowe utrzymanie dróg ale również na remonty, ścinkę poboczy, oznakowanie. Do zadań kierowanej przez nią jednostki należy utrzymanie przejezdności dróg. „Skoro państwo tutaj dotarliście , znaczy że są one przejezdne” – oznajmiła.

ŚCIEŻKA ROWEROWA SŁUPCA-ZAGÓRÓW A CO Z ODCINKIEM SŁUPCA-GIEWARTÓW?
Radny Przemysław Dropiński wnioskował o powstanie ścieżki rowerowej łączącej Słupcę z Zagórowem. Zaproponował rozmowy na linii powiat słupecki – gminy: Zagórów, Lądek, Słupca i wykorzystanie istniejących możliwości jeszcze przez dwa lata aplikowania o ten cel o środki unijne. ••• Nawiasem mówiąc, ciekawe kto zawalczy o tak bardzo oczekiwaną przez społeczeństwo ścieżkę rowerową Słupca – Giewartów? Prace nad nią bardzo się ślimaczą! Tuż po zakończeniu drugiej sesji odbyła się trzecia, nadzwyczajna. Dotyczyła korekty budżetu, koniecznej do uruchomienia środków na bieżące funkcjonowanie powiatowych struktur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *