Nadwyżka budżetowa – będą inwestycje

18 czerwca, 2010

XLIII sesja Rady Gminy Słupca
Radni Gminy Słupca obradowali 31 maja. Podjęto szereg ważnych uchwał, m.in. dotyczących wprowadzenia zmian budżetowych, czy zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowice. Trwają już przygotowania do jesiennego Powszechnego Spisu Rolnego. Wójt Grażyna Kazuś przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w tym m.in. informację dotyczącą złożenia wniosku przez Piotra i Karola Podgórnych o wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę fermy drobiu.

Przypomnijmy, iż ferma ulokowana ma być w Borkach. W kwestii dróg gminnych, przeprowadzano remont dróg gruntowych w miejscowościach: Żelazków, Koszuty Parcele, Róża, Bielawy, Marcewek, Drążna Morgi, Bielawy, Cienin Zaborny, Gopła, Pokoje, Piotrowice, Marcewo, Młodojewo i Nowa Wieś. W ramach remontu profilowanego poprawiono nawierzchnię równiarką i walcem uzupełniono wyboje tłuczniem.

W miejscach podtopień lokalnych czyszczono przepusty i rowy przydrożne w m. Kowalewo Opactwo i Kąty. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Nowa Wieś o długości 1.009km. Rozpoczęto naprawy cząstkowe dróg asfaltowych masą „na gorąco”, emulsją i grysem. Wprowadzono zmiany do budżetu na 2010 rok. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.488.468zł zwiększyła wydatki budżetowe o kwotę 1.604.400zł, na wydatki bieżące oraz nowe zadania majątkowe.

Kwotę 136.600zł przeznaczono na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w m. Piotrowice, przyłącza wodociągowego w m. Cienin Zaborny, dokumentację i modernizację oczyszczalni w m. Cienin Zaborny.

Kwotę 769.250zł przeznaczono na wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Kotunia, na budowę drogi w m. Piotrowice /ul. Jeziorna/, na dotację do budowy chodnika w m. Piotrowice, na zakup materiałów do remontu przepustów, usług walcem i równiarką, czyszczenie rowów przy drogach.

Kwotę 51 tys. zł zaplanowano na przeprowadzenie remontu budynku komunalnego w m. Cienin Kościelny, wykonanie przeszacowania wartości gruntów wieczystego użytkowanie (ustalenie opłat).

Kwotę 10 tys. zł na opracowanie planu zaopatrzenia w energię, paliwa gazowe i ciepło do planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwotę 84.750zł zapisano z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zakup mebli do dwóch pokoi, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zwiększono dotację dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Kwotę 104.210 zł na zakup umundurowania, sprzętu p-poż, materiałów do remontu garaży oraz na remontu samochodu pożarniczego.

Kwotę 148.592zł przeznaczono na zadania wynikające z Rządowego Programu „Radosna szkoła” oraz na remont przedszkola w Cieninie Zabornym, opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Kotunia, opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Koszuty, opracowanie dokumentacji na halę sportowo- widowiskową w Kowalewie Opactwie.

Kwotę 64.105zł zadysponowano na wynagrodzenia, na wypłacenie zasiłków celowych i w naturze, zasiłki okresowe, dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, zakup usług w domach pomocy społecznej.

Kwotę 76.845zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Kwotę 147.548zł przeznaczono na dotację do wody dla mieszkańców zakupujących wodę od ZGK w Lądku; uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie gmin, zakup sprzętu do świetlicy Katach i Cieninie Kościelnym z udziałem środków z UE, wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola Parcele, remonty oświetlenia ulicznego w m. Kamień, Grzybków, Koszuty, Młodojewo, Cienin Kolonia, Marcewek i Kochowo.

Kwotę 11.500 zł na działalność kulturalną.

Wicewójt Karol Kujawa poinformował o czekającym rolników Powszechnym Spisie Rolnym. Do 10 czerwca trwać będzie nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010r. oraz w spisie w dniach od 1 września do 31 października 2010r. Ciekawostką może być fakt, iż rachmistrzowie podczas prac spisowych wyposażeni mają być w urządzenia typu hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną (gps). Na terenie Gminy Słupca pracować będzie siedmiu rachmistrzów. Obecni na sesji radni i sołtysi również zabrali głos.

Radny Kazimierz Kruszyński wyraził zaniepokojenie brakiem dojazdu do kładki w obrębie parku przy pałacu w Cieninie Zabornym, który obecnie jest w dzierżawie. Mieszkańcy Cienina Perze informowali o piętrzącej się wodzie przy tamie. Składali zapytania, za pośrednictwem swojego radnego i sołtysa o kwestie pogłębienia stawów, by stały się zbiornikiem retencyjnym i zapobiegały zalewaniu łąk i pól. Radny Kruszyński poinformował również o pomocy jaką strażacy z Cienin Zabornego zaoferowali powodzianom z m. Radolina (gm. Golina). Druhowie ochotnicy oraz rolnicy dostarczają siano-kiszonkę dla zwierząt przetransportowanych do m. Chrusty.

Radny Sławomir Wesołek poinformował, iż na drogę po żwirowni ktoś zwozi niewiadomego pochodzenia pyły (najprawdopodobniej poazbestowe) i rozsypuje je w zagłębieniach drogi.

Radna Daniela Rutkowska wystąpiła prośbą o szczegółowe informacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w obrębię terenów, gdzie mają powstać kurniki, dokładnie jaki inwestycje mogą powstawać na wymienionych przez nią działkach.

Sołtys Hanna Smarzyńska informowała o drodze w m. Wierzbocice, pod którą wykonywany był przepust. Miejsce to obsuwa się, kamienie opadają, gdyż teren jest podmokły.

Sołtys Anna Kusiołek mówiła o problemie z drogą gminną, połączonej z drogą powiatową, która jest modernizowana, a także o drodze do m. Zapłcie, która nie ma oznakowania informującego, iż jest to droga ślepa.

Barbara Gościmska – bibliotekarz, prosiła o uwzględnienie podwyżek płac dla bibliotekarzy oraz zwiększenie dotacji na prowadzanie działalności kulturalnej przez biblioteki. Ponadto poinformowała o powstaniu komitetu powodziowego, do którego włączyły się OSP Wilczna, OSP Cienin Kościelny, OSP Piotrowice.

Sołtys Jan Wolnicki prosił o oznakowanie drogi w wsi Borki, iż jest to teren zabudowany, co zmusić ma kierowców do zmniejszenia prędkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *