Nie zgadzajcie się na montaż podzielników ciepła!

28 lutego, 2017

MIESZKAŃCY BLOKU NA ORZESZKOWEJ APELUJĄ! – Nie ma naszej zgody na montaż podzielników ciepła – mówią mieszkańcy bloku przy ul. Orzeszkowej 3 za wyjątkiem dwóch rodzin. Opowiedzieli nam swoje perypetie po to, by przestrzec innych mieszkańców miasta.

W 2015 roku 14 rodzin skupionych we wspólnocie mieszkaniowej miało się rzekomo zgodzić na założenie podzielników ciepła. – To raczej była próba wymuszenia na nas zgody na ich montaż.Z ich relacji wynika, że nigdy nie byli zainteresowani montażem podzielników. Na potwierdzenie tych słów pokazują pismo z października 2016, podpisane przez zdecydowaną większość rodzin, z którego jasno wynika, że lokatorzy z Orzeszkowej nie chcą podzielników. – Na to pismo nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Od tego czasu był spokój. Dopiero w piątek 10 lutego urzędnik z miasta przyniósł do dozorczyni pismo informujące, że montaż podzielników odbędzie się w Walentynki (14 lutego). – Byliśmy przestraszeni i natychmiast poszliśmy do radcy prawnego. Sporządziliśmy pismo i w poniedziałek rano udaliśmy się z nim do burmistrza – opowiadają mieszkańcy Słupcy. Rozmowa z Michałem Pyrzykiem musiała przynieść skutek, bowiem tego samego dnia na klatce schodowej zawisła kartka z informacją, że montaż został czasowo wstrzymany.

Mieszkańcy mówią, że kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marcin Kałecki powołuje się na dyrektywę Unii Europejskiej z 2004 roku mówiącej, o obowiązku montażu podzielników ciepła. Dlatego sami odszukali sobie dyrektywę unijną, na którą powołują się urzędnicy słupeckiego magistratu. – 1 października weszła w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej. Porządkuje ona zasady rozliczania ogrzewania w spółdzielniach mieszkaniowych. Najważniejsze zmiany nakładają na prezesów obowiązek: opomiarowania każdego budynku, dokładniejszego naliczania opłat przypadających na lokale, umożliwienia niekorzystania z podzielników kosztów bez karania zapłatą wielokrotności kosztów rzeczywistych, zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego. Ponadto zarządy spółdzielni będą miały obowiązek zmniejszania energochłonności bloku w przypadku, gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ – mówią lokatorzy z Orzeszkowej.

Ich zdaniem ktoś chce ich uszczęśliwić na siłę. – My nie chcemy tych urządzeń, bo wiemy czym to grozi. Ludzie mają zimno w domach, chcąc oszczędzić zakręcają grzejniki, a i tak ich rachunki za ciepło są olbrzymie. Poza tym te urządzenia są niesprawiedliwe. Lokatorzy z czwartego piętra ,parteru jak i mieszkań szczytowych zawsze będą mieli niedopłaty, a ludziom mieszkającym w środkowych mieszkaniach łatwiej je dogrzać – twierdzą lokatorki z Orzeszkowej. Zdaniem słupczanek podzielniki ciepła były już montowane w innych blokach na terenie naszego miasta i… nigdzie się nie sprawdziły. Jako przykład można podać bloki na Kopernika, Ratajczaka, czy tzw. „giszterówkę” na Kilińskiego oraz Traugutta.

– Nie możemy się zgodzić na montaż podzielników, bo będziemy płacić olbrzymie rachunki. Przyszliśmy do gazety, żeby przestrzec innych mieszkańców. Gdy solidarnie będziemy na nie, to wtedy dadzą nam spokój i podzielników nie zamontują – mówią lokatorzy.

Burmistrz Michał Pyrzyk mówi, że większość lokatorów nie zgadza się na podzielniki, ale są też tacy, którzy opowiadają się za tym rozwiązaniem. – Trzeba zwołać kolejne zebranie wspólnoty i wtedy mieszkańcy jeszcze raz będą mieli szansę się wypowiedzieć – mówi burmistrz Pyrzyk.

 1. Informacje podane w artykule nie odpowiadają prawdzie. . Nie „miało się rzekomo zgodzić” tylko właściciele lokali podjęli jednogłośnie w grudniu 2015 r. odpowiednią uchwałę, a to poważna różnica. Trudno więc mówić o wymuszeniu zgody. Dziennikarz powinien sprawdzić stan faktyczny w dokumentach Wspólnoty Mieszkaniowej.

 2. Podzielniki nie sa straszne z urzadzeniem aliento, mam to zainstalowane od jakiegos czasu i rachunki sa nizsze www aliento pl

 3. Uwaga !!!
  art.45a ust.11a Prawa Energetycznego jest integralną częścią regulaminu/uchwały …więc jego stosowanie jest bezwzględnie obowiązkowe ….
  jeśli wystąpi okoliczność ……
  w ust.11a (cytat)
  11a.
  Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel lub zarządca budynku może:
  1)
  dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo
  2)
  obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania:
  a) midx3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo
  b) midx2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego.

  Spójnik albo oznacza ,że właściciel lub zarządca może wybrać tylko jedną metodę zgodnie z tymi wytycznymi.
  Nie ma prawa naliczać więcej niż średnia na m2 budynku
  Dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania ( oznaczało by to ,że nie miał by prawa pobierać zaliczek na ogrzewanie )
  Dochodzić odszkodowania czyli musiałby udowodnić w sądzie że twoje mieszkanie zużywa więcej niż średnia w budynku co ze względu na właściwości ciepła jest nie do udowodnienia ,gdyż ciepło przenika. Chyba ,że SM udowodni twoje celowe marnowanie ciepła (otwieranie okien zimą itp. ( biorąc zaliczki Spółdzielnie Mieszkaniowa z góry decyduje się na średnią , spójnik albo- jest słowem klucz).
  Bardzo ciekawa konstrukcja tego zapisu powoduje ,że właściciel lub zarządca jest zmuszony naliczać ze średniej budynku…

  Jako że część Rad Nadzorczych i Zarządów SM nie chcą usuwać, tych niezgodnych z prawem regulaminów/uchwał wolą nawet aby spółdzielca pozwał ich
  do sądu,gdyż wyrok może zapaść za 2-10 lat kasacja ,apelacja a koszt unieważnienia uchwały 500-2000 zł za którą zapłacą pieniędzmi zwykłych lokatorów.
  Dlatego nie proponuję unieważnienia uchwały zgodnie z art.189 kpc.(kodeks postępowania cywilnego) za długo to trwa.

  Jeśli w tym przypadku mamy do czynienia z regulaminem/uchwałą bezwzględnie naruszającą ustawę ( w tym przypadku art.45a ust.11a) mamy inne narzędzia
  prawne…( nie można w tym wypadku powoływać się na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego…tylko niezgodność z prawem )
  Wysłać pismo ( Z ZŁĄCZNIKAMI ) do Ministra obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ,któremu podlegają SM i wskazać w tej SM niezgodność reg/ uchwały z obowiązującym prawem.
  PRAWO SPÓŁDZIELCZE ( po nowelizacji stan prawny 2019r.)
  Art. 93a. Uprawnienia ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych
  § 1.
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji, danych i dokumentów, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni.
  § 2.
  W przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się na koszt spółdzielni.
  § 3.
  Lustracja, o której mowa w § 2, może obejmować całość albo część działalności spółdzielni albo tylko określone zagadnienia.
  § 7.
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wykonywać uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej lub związku rewizyjnego wobec spółdzielni mieszkaniowej określone w ustawie, z wyjątkiem określonych w art. 114 przesłanki postawienia spółdzielni w stan likwidacji i art. 115 wykreślenie z KRS na wniosek związku rewizyjnego, jeżeli uprawnień tych nie wykonuje Krajowa Rada Spółdzielcza lub związek rewizyjny.

  Nie zdarzyło mi się abym nie dostał odpowiedzi od jakiegoś ministerstwa. ( 3-4 miesiące sprawa uregulowana )

  Można także wystąpić do UOKiK
  Możliwość naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  SM prowadzi działalność gospodarczą ,zawiera umowę na rozliczanie z inną firmą …zwykły członek spółdzielni jest wg. prawa konsumentem.
  Jeśli z korespondencji ze spółdzielnią będzie wynikać ,że zarówno rozliczający jak i spółdzielnia wiedziały że korzystasz z zapisu ust.45a. ust. 11a
  i pomimo to rozliczyły cię według regulaminu /uchwały, gdzie jest przelicznik wyższy niż średnia budynku to możesz zasugerować UOKiK
  możliwość naruszenia zbiorowych interesów konsumentów dopisując w nawiasie ,że mogło takie zachowanie dotyczyć nieograniczonej liczby konsumentów.
  Oczywiście SM powołując się na RODO nie udostępni ci zużycia innych lokali a tym bardziej tych ,które być może tez skorzystały z art.45a ust.11a
  Urząd może, ale nie musi wszcząć postępowania . Ważne aby wskazać na bezprawne działanie i odpowiednio je umotywować załącznikami.
  Pamiętajmy zawsze aby w korespondencji ( jakiejkolwiek) nie wyrażać negatywnych emocji..no i załączniki
  Zwrócić trzeba też na rozliczenie z firmy rozliczającej ,co na tej kartce pisze , czasami pisze rozliczenie według regulaminu ( a to atut dla nas).
  UOKiK może też nałożyć karę pieniężną dla sprawców czynu zabronionego( jeśli tak orzeknie)…wszystko zależy od urzędu.

  No i jest jeszcze inny środek prawny …czyli organy ścigania (nie tylko prokuratura).
  Czasami jak na tacy dostajemy pisma zwrotne od SM gdzie widać porozumienie firmy rozliczającej zarządców lokali gminnych czy spółdzielczych,którzy omijają prawo.
  Jeśli masz dobre atuty to z pewnością zainteresujesz tym organy ścigania… pamiętaj nigdy nie wyrzucaj korespondencji i mniej na uwadze ,że twoje
  zarzuty w pismach będzie oceniał ktoś inny.Zgłaszamy wyłudzenie lub próbę wyłudzenia nienależnego świadczenia ( czyli to co powyżej średniej).
  Tego działania ,osoby odpowiedzialne za decyzje niezgodne z prawem , obawiają się najbardziej…. a znowelizowany kodeks karny (2019)
  jest batem na te osoby.
  Wiadomo… zarzuty stawia prokurator z kodeksu karnego (być może to też było powodem zmian w kk.).

  Jeśli jesteś 100 % pewny ,że robisz to zgodnie z obowiązującym prawem to w rozliczeniu rocznym pomniejsz sobie wartość czynszu w następnych miesiącach
  o wartość nadpłaty , czyli różnicy ze średniej budynku …oczywiście poinformuj o tym właściciela lub zarządcę budynku spółdzielczego czy komunalnego.
  W pierwszej wersji możesz żądać zwrotu pieniędzy na twój rachunek bankowy.
  Co najwyżej TY BĘDZIESZ POZWANYM ale w SPRZECIWIE domagasz się unieważnienia reg/uchwały …niezgodnej z prawem.
  Plusem tego jest to ,że nie czekasz na pieniądze…a nie jeden nie dożył by zwrotu pieniędzy.

  Coraz więcej zarządców ( zwłaszcza gminnych) odchodzi od rozliczania z podzielników….( wymusił to art.45a ust.11a PE ) , natomiast SM mają podpisane umowy zwykle 10 letnie z firmami rozliczającymi , więc kombinują….

 4. To typowe zachowanie w czasach rozbuchanej demokracji, a teraz jeszcze rozstroju nerwowego z powodu epidemii. Ciemnogród kwitnie jak się patrzy. Nie podzielnikom!!!!! Nie szczepieniom!!!!!!
  Witamina C na raka!!!!! Komuna ciągle żywa. Widać renesans ciemnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *