Przedwyborcza debata kandydatów z powiatu słupeckiego

22 października, 2015

W związku z tym, że trwająca kampania wyborcza coraz bardziej interesuje mieszkańców powiatu słupeckiego, dziesięciorgu kandydatów w wyborach parlamentarnych zaproponowaliśmy wzięcie udziału w mailowej debacie, którą dziś publikujemy na łamach Gazety Słupeckiej.

Gazeta Słupecka to najstarszy tytuł prasy lokalnej w Polsce i wielokrotnie nagradzany. Tylko w ostatnich miesiącach gazeta z 26-letnim stażem otrzymała tytuł Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego oraz medal Ministra Gospodarki za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaci mieli odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jakie widzi Pan/i szanse na ściągnięcie inwestora na teren powiatu słupeckiego?

2. Czy jest Pan/i zwolennikiem połączenia miasta miasta i gminy Słupca? Prosimy o podanie argumentów za i przeciw takiemu rozwiązaniu.

3. W ostatnich tygodniach najpoważniejszym problemem, przed którym staje powiatowa społeczność jest funkcjonowanie słupeckiego szpitala. W tej chwili wydaje się, że szansą na rozbudowę placówki jest zaciągnięcie ogromnego kredytu przez powiat oraz partycypacja w kosztach budowy bloku operacyjnego przez gminy powiatu słupeckiego. Czy widzi Pan/i inne możliwości sfinansowania tej ogromnej inwestycji.? Jeżeli tak to jakie?

4. Czym chciałby Pan/i zająć się w przyszłej kadencji parlamentarnej jako poseł?

Do debaty zaprosiliśmy wszystkich. Niestety, Aneta Marciniak z partii KORWiN oraz Paulina Nowak z Partii Razem nie odpowiedziały na nasze zaproszenie. W związku z tym publikujemy odpowiedzi jakie uzyskaliśmy od ośmiu kandydatów (w kolejności alfabetycznej):

Eugeniusz Grzeszczak

grzeszczak
1. Szanse – większe bądź mniejsze – są zawsze, ważne jest to, by stworzyć jak najlepsze warunki do ich realizacji. Wiele do powiedzenia w tej kwestii mają samorządy gminne, które mogą już pochwalić się pozyskaniem nowych inwestorów, jak choćby Miasto Słupca i Gmina Słupca. Wierzę, że to co się dzieje już przy dojeździe do autostrady A2, która jest niewątpliwie naszym atutem, to dobre znaki zwiastujące kolejne inwestycje na naszym terenie. Zresztą zainteresowanie Słupcą i okolicami jest ostatnio ze strony potencjalnych inwestorów bardzo duże, o czym można wyczytać choćby w prasie. Wiem, że gminy jak np. Miasto Słupca, podjęły szereg uchwał zwalniających z podatków nowych inwestorów, oferują już uzbrojone tereny i swą pomoc w rozpoczęciu działalności na naszym terenie. Gminy mogą też wnioskować o włączenie terenów do specjalnych stref ekonomicznych, co skutkuje też określonymi zwolnieniami dla przedsiębiorców. W tym kontekście nie należy zapominać także o przedsiębiorcach prowadzących już od dawna działalność gospodarczą na naszym terenie, bo to oni tworzą ciągle nowe miejsca pracy, pozyskują nowych klientów, rozbudowują swoje fabryki. Naszymi atutami, które dostrzegają już inwestorzy są dogodne położenie, ale także możliwości jakie daje rynek pracy.

2. To głownie społeczności tych dwóch gmin muszą być przekonane co do połączenia jednostek samorządowych i dobrowolnie o tym zadecydować. Według zasady nic o nas bez nas. Poza tym – zdaniem wielu prawników – obecnie funkcjonujące prawo nie precyzuje dostatecznie ani sposobu dobrowolnego połączenia gmin ani jego skutków prawnych i finansowych. Warto też wiedzieć, że dotychczas w Polsce jedynym przypadkiem dobrowolnego połączenia gmin było połączenie od 1 stycznia br. miasta Zielonej Góry i gminy wiejskiej Zielona Góra. Teraz wszystko się tam uciera i trudno jeszcze mówić o końcowych efektach. Używam pojęcia „dobrowolne połączenie gmin” gdyż powtórzę jeszcze raz, że tylko tą drogą a nie rozstrzygnięciem administracyjnym, powinno się to odbywać. To społeczności gminy i miasta obserwując działania własne i działania gmin miejsko – wiejskich, dokonując analizy argumentów za i tych przeciw, powinny same dojść do przekonania czy połączenie się opłaca.

3. Pomysł na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji szpitala przy współudziale gmin powiatu słupeckiego uważam za godny poważnego rozważenia, choć z pewnością nie zabezpieczy to w całości koniecznych środków. Jeśli chodzi o kredyt, czy poszukiwanie innych rozwiązań to decyzje w tej sprawie są oczywiście w gestii organu założycielskiego, czyli powiatu. Ja ze swej strony deklarują wszelką możliwą pomoc w doprowadzeniu do zrealizowania inwestycji modernizacji i rozbudowy słupeckiego szpitala. Jest to przedsięwzięcie niezwykle ważne dla mieszkańców naszego powiatu i wszyscy powinniśmy się twórczo zaangażować w jego realizację. W przeszłości już szpital stawał przed poważnymi wyzwaniami, kiedy utworzyliśmy oddział intensywnej terapii, dokonaliśmy termomodernizacji lecznicy, nie pozwoliliśmy na likwidację stacji dializ w Słupcy, stąd jestem pewien, że ta poważna inwestycja zostanie również przeprowadzona z korzyścią dla mieszkańców, którzy potrzebują szpitala nowoczesnego z profesjonalnym personelem, który zapewni nam wszystkim dobrą opiekę.

4. Chciałbym – tak jak dotychczas – skutecznie pomagać lokalnej społeczności powiatu słupeckiego, jak i całego okręgu konińsko – gnieźnieńskiego, w rozwoju i rozwiązywaniu wszelkich problemów, z którymi zwrócą się do mnie samorządowcy, podmioty gospodarcze i mieszkańcy. Chcę też pracować na rzecz rodzimej spółdzielczości, ochotniczych straży pożarnych i brać udział w działaniach i inicjatywach zmierzających do dalszej poprawy warunków funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości oraz rolnictwa.

Elżbieta Kordylewska

kordylewska
1. Transparentne przepisy, uczciwość, dyspozycyjność i zwyczajna życzliwość przy załatwianiu formalności. Należy postawić na uzbrojenie terenu, rozwój sieci drogowej i wodno- kanalizacyjnej. Powinny być plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na terenach przeznaczonych do lokowania działalności gospodarczej. To bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu skraca się czas realizacji inwestycji. Należy spokojne przygotować grunty pod inwestycje. Bliskość autostrady A2 oraz linii kolejowej z pewnością zachęci inwestora w tej części Polski. Scalenie gruntów to duże przedsięwzięcie dla gmin, jak wielkie- pokazała przegrana gmin o inwestycję Jaguara w okolicach Słupcy. Nie mniej ważne jest to, żeby gminy i miasteczka znalazły także na siebie pomysł.

2. Przy okazji każdych wyborów wraca temat połączenia Miasta Słupcy i Gminy Słupca. Jest to temat samorządowy, nie dotyczący kwestii parlamentarnych. Aby konkretnie w tej sprawie się wypowiedzieć należałoby przygotować dokładną analizę korzyści i wad już dla tych jednostek samorządu terytorialnego. Należałoby dokonać tego w sposób profesjonalny, bez emocji i oczywiście z włączeniem lokalnej społeczności. Następnie mieszkańcy muszą się wypowiedzieć w referendum. Ja mogę przedstawić jedynie ogólne argumenty. Wady:1. Koszty zmiany granic administracyjnych związane z aktualizacją map, ewentualną wymianą dokumentów, polityką informacyjną dotyczącą zmian, itp. Kwestie „niejednoznaczne” 1. Redukcja liczby stanowisk urzędniczych – jednym z głównych celów połączenia Gminy i Miasta powinno być zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji, co jest niewątpliwie pozytywne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że restrukturyzację można poprowadzić tak, by redukcja niektórych etatów urzędniczych, następowała stopniowo, wraz z odchodzeniem osób na emeryturę. 2. Zmiany w stawkach podatków i opłat lokalnych – tu potrzebny byłby rozsądny kompromis obu stron porozumienia. Korzyści: 1. Znaczące zwiększenie powierzchni Miasta Słupcy: a) włączenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, na potrzeby zakładów produkcyjnych, usług , ale także dla budownictwa jednorodzinnego, b) budowa/rozbudowa infrastruktury: wodociągi, kanalizacja, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, komunikacja miejska, itd.2. Zwiększenie liczby ludności, co wiązałoby się z wyższymi wpływami z podatków oraz dotacji i subwencji, a także wzrostem znaczenia Miasta,3. Ujednolicenie przepisów lokalnych, np. w zakresie stawek opłat i podatków lokalnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwojowych, ochrony środowiska, itd.,4. Racjonalna sieć szkolna 5. Uzyskanie ministerialnej premii za połączenie gmin. Mówi o tym ustawa o dochodach JST z dnia 13 listopada 2003 roku z późn. zm. (art. 41, pkt. 1) Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych. Taki zastrzyk środków zewnętrznych mógłby posłużyć np. jako wkład własny do projektów dofinansowanych z programów unijnych, np. na budowę/rozbudowę wspomnianej powyżej infrastruktury, 6. Wzrost „siły przetargowej” w negocjacjach oraz atrakcyjności ogłaszanych przetargów, np. na wywóz nieczystości, odśnieżanie, remonty dróg, dostarczanie dóbr i usług dla placówek publicznych, co powinno skutkować spadkiem cen, a więc oszczędnościami budżetowymi, 7. Pozytywne postrzeganie Słupcy na zewnątrz, jako dynamicznego, chcącego się rozwijać Miasta. Bilans zysków i strat każdy zinterpretować może indywidualnie, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż mobilność mieszkańców i ich potrzeby już teraz sprawiają, że dwa odrębne organizmy administracyjne, jakimi są Miasto Słupca oraz Gmina Słupca wzajemnie się przenikają.

3. Szpital Słupecki wkrótce będzie obchodził 50-lecie swojego powstania. Między innymi mój Tata w „Czynie Społecznym” również go budował. Taka była kiedyś inicjatywa doktora Romana Grzeszczaka. W budowę włączyło się wówczas całe lokalne społeczeństwo. Jest oczywiste, że mi również zależy, aby szpital funkcjonował, i to dobrze funkcjonował. Dzisiaj stoimy przed dylematem rozbudowy, a właściwie brakiem pieniędzy na jego rozbudowę. Z takim samym problemem borykają się inne powiaty w Polsce. Szpital jest powiatowy, a gminy są położone na terenie Powiatu, więc nic dziwnego, że Powiat Słupecki prosi o pomoc. Koszty finansowej pomocy nałożone na gminy powinny być adekwatne do ich możliwości finansowych, liczby ludności i dochodu. Niestety, obecne rozdanie środków unijnych WRPO nie zabezpiecza również funduszy na infrastrukturę dla szpitali powiatowych. Kwota 12 mln złotych jaką oczekuje się od gmin naszego Powiatu w ramach pomocy finansowej dla szpitala, mam nadzieję, że będzie możliwa do udźwignięcia przez gminy z jednoczesną realizacją własnych, założonych niezbędnych inwestycji do wykonania w przyszłych latach. Pamiętajmy, że szpital to miejsce pracy dla lekarzy, którzy również powinni włączyć się w inicjatywę zgromadzenia środków finansowych na utrzymanie swojego miejsca pracy.

4. W przyszłej kadencji… chciałabym zająć się oczywiście oświatą. Oświata jest filarem rozwoju każdego kraju. Dla nowoczesnych państw jest ona najlepszą inwestycją. Oświatą zajmuję się od ponad 20 lat. Najpierw jako nauczyciel potem dyrektor szkoły. Od czterech lat kieruję pracą Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Słupcy i w tym czasie nasz samorząd już trzykrotnie został nagrodzony Certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów oraz Samorządnych Województw. Problemy oświaty są mi znane. Oświata to nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracodawcy oraz jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspierające. A zatem oświata to system, który powinien sprawnie działać. Oświata, szkoła- także przez pryzmat organu prowadzącego i polityki oświatowej państwa- powinna mieć jasno określone cele, nie powinna wprowadzać chaosu w funkcjonowanie szkół i samorządów. Planowane zmiany powinny być dobrze przemyślane. Oświata musi być uporządkowana. Szkoły potrzebują spokoju. Chciałabym, by w resorcie oświaty pracowały osoby, które są fachowcami, które dbają zarówno o samorządy, jak i o szkoły. Nie może być tak, że samorządom są narzucane zadania bez środków finansowych na ich realizację. Moim zdaniem szukanie środków finansowych na realizację absurdalnych niejednokrotnie zapisów prawnych, to tylko „gaszenie pożaru”, a nie zarządzanie oświatą.

Piotr Kowalski

kowalski
1. Położenie geograficzne powiatu sprzyja jego rozwojowi. Bliskość autostrady i linii kolejowej doskonale wykorzystał powiat wrzesiński. Powiat Słupecki niedostatecznie wykorzystuje te sprzyjające warunki. Należy brać przykład od tych, którym się to udało zrobić. Wymiana doświadczeń przygotowanie infrastruktury drogowej wykup gruntów pod inwestycje przemysłowe i prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami powinny być nieustannie prowadzone jak również utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, zachęcenie niższymi podatkami. W ostatnim czasie krok w dobrym kierunku uczynił Wójt Gminy Strzałkowo i Wójt Gminy Słupca. Rozmowy konsultacje to dobry prognostyk na przyszłość. Należy takie działania wspierać. Powinny w to być również zaangażowane pozostałe gminy, a nie tylko te na terenie których inwestycje te mogłyby powstać. Przecież ludzie mieliby pracę z terenu całego powiatu, a nie dwóch tylko gmin. Powstanie firmy Hellermann na tych terenach to krok w dobrym kierunku.

2. Co do połączenia miasta i gminy Słupca to taka fuzja samorządowa oznacza zwiększone dochody budżetowe i może pozwolić na efektywniejsze uzyskiwanie dotacji unijnych, które samorząd będzie mógł przeznaczyć na wprowadzanie w życie projektów większych niż realizowane dotychczas. Wzrośnie także potencjał połączonych jednostek w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury. Osobiście uważam że należy wspierać łączenie miast i okalających je gmin ponieważ poprawia to m.in. sposób zarządzania budżetami lokalnymi. Do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego zachęca przyjęty w czerwcu przez rząd projekt ustawy samorządowej a w lipcu podpisał ją Prezydent Komorowski. Ostateczny głos należy jednak do mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych gmin, którzy o połączeniu lub nie, powinni zdecydować w referendum. Minus jest taki, że znika jeden z urzędów i ludzie stracą pracę.

3. Jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to uważam, że powiat powinien tą sprawą zająć się wcześniej, dużo wcześniej. Dla przykładu powiat wrzesiński zrobił to na czas. No, ale skoro tego nie zrobił nasz powiat to stajemy przed sytuacją co dalej? Bezsprzecznym faktem jest to, że słupecki szpital to w stu procentach zadanie powiatu, ale skoro powiat nie jest sam w stanie zaciągnąć kredytu na rozbudowę zwrócił się do gmin o wsparcie. Może okazać się jednak, że dla gmin to będzie za duże obciążenie. Wystarczy że jedna gmina nie będzie w stanie dołożyć się do rozbudowy i będzie problem. Uważam, że gminy powinny się dołożyć do rozbudowy, ale na jasnych i czytelnych zasadach. Pewne jest to, że ucierpią na tym gminne inwestycje, które mogłyby być za te pieniądze realizowane. Powiat powinien zrobić wszystko aby pozyskać środki z zewnątrz aby nie obciążać zbytnio gmin. Może należałoby się zastanowić nad wybudowaniem samego bloku za ok. 15 milionów, a z resztą inwestycji poczekać.

4. Jako poseł w przyszłym parlamencie chciałbym się zająć sprawami oświaty z racji tego, że jestem nauczycielem i obecnie dyrektorem szkoły podstawowej. Cytując panią premier Ewę Kopacz że „Polacy wyglądając przez okna swoich domów i samochodów, widzą zbliżający się Zachód, ale we własnych kieszeniach nadal mają Wschód” chciałbym przyczynić się do tego, żeby poczuli dobrą zmianę w swoich kieszeniach. Wprowadzenie jednolitej stawki podatku PIT na poziomie 10%, likwidacja składki na ZUS i NFZ, wprowadzenie jednolitego kontraktu, który zastąpi inne umowy śmieciowe oraz bonu refundowanego na leki to dla mnie będą priorytety w pracy w sejmie. Przede wszystkim jednak rola posła w moim odczuciu jest taka, żeby być przy człowieku, żeby pochylać się nad każdym przypadkiem. Na pewno tych spraw są miliony, ale zrobię wszystko co będę mógł, aby nikogo nie zostawić bez pomocy.

Karol Kujawa

kujawa
1. Jestem samorządowcem z gminy Słupca, która przede wszystkim dzięki działaniom Pani Wójt przyciągnęła inwestorów na teren gminy. Mówię tu o terenach położonych przy dojeździe do A- 2. Trwa budowa firmy, która planuje uruchomienie produkcji w maju 2016r. i zatrudnienie 160 osób, zwracają się do nas nowi zainteresowani inwestorzy. Gminy powinny być przyjazne nowym inwestycjom, podejmować uchwały , które określają ulgi dla nowych firm, tak, jak ma to gmina Słupca. Czy obecny rozwój jest wystarczający? – uważam, że są to dobre początki. Taki należy trzymać kurs, zachęcać inwestorów, uzbrajać tereny, dokonywać zmian w miejscowym planie zagospodarowania, a stopa bezrobocia będzie maleć, a budżety gmin rosnąć.

2. Jestem przeciwny połączeniu gminy Słupca z miastem. Rozmowy z mieszkańcami gminy w tym temacie wyraźnie wskazują, że nie chcą oni takiego połączenia. Obawiają się zahamowania rozwoju gminy, wzrostu podatków i opłat np. za wodę i ścieki, traktowania po macoszemu dróg gminnych. Wprowadzony wiele lat temu podział terytorialny ugruntował się w świadomości mieszkańców, są oni z nim związani, identyfikują się z własną gminą. Być może połączenie dałoby niższe koszty zarządzania, ale czy na pewno? Nikt nie robił takich wyliczeń, a przecież pracy, spraw do załatwienia nie byłoby mniej.

3. Wszystkim wiadomo, że starostwo upatruje rozwiązanie sytuacji szpitala w zaciągnięciu wielkiego kredytu i pomocy ze strony samorządów. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja szpitala słupeckiego jest trudna. Należałoby się zapytać – dlaczego?. Środki na modernizację szpitali i dostosowanie do standardów były w poprzednim finansowaniu unijnym. Starosta przez ostatnie 4 lata nie podjął żadnych kroków, by tej trudnej sytuacji zapobiec. Wybrał jedno z najprostszych rozwiązań, prosząc samorządy powiatu słupeckiego o pomoc finansową. Należy zaznaczyć, że organem założycielskim szpitala jest starostwo powiatowe, co oznacza, że rozbudowa i modernizacja szpitala jest zadaniem starostwa. Problem tak naprawdę tkwi w dużych kosztach rozbudowy, mowa o 27 mln zł, na które samorządów nie stać. Gminy powiatu słupeckiego mają swoje zadania i sfinansowanie rozbudowy słupeckiego szpitala oznacza rezygnację z ich realizacji. Wiem też, że termin dostosowania szpitali został przedłużony o 1 rok, czyli do 2017r. , co daje staroście dodatkowy czas na podjęcie stosownych działań w zakresie jego kompetencji.

4. Gdyby tak się ułożyło, że zostałbym posłem, chciałbym zaoferować NORMALNOŚĆ i nie oderwanie się od rzeczywistości. Chciałbym zajmować się sprawami rolnictwa, gdyż uważam, że jako rolnik mam dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne w tej dziedzinie. Biorąc pod uwagę pełnione do tej pory funkcje: 13 lat w samorządzie gminnym oraz 4 lata pracy w samorządzie województwa wielkopolskiego posiadam dobre przygotowanie do zajmowania się sprawami samorządów i społeczności lokalnych. Od wielu lat na co dzień jestem blisko ludzi, rozwiązuję problemy, pomagam, wiele wiem na temat problemów i bolączek społeczności lokalnych.

Przemysław Niezbecki

niezbecki
1. Podstawowym warunkiem przyciągnięcia potencjalnych inwestorów jest przygotowanie terenów gotowych do zagospodarowania, wyposażonych w media i dogodny dojazd. Ważna też jest konkurencyjność oraz osoba z odpowiednim doświadczeniem i predyspozycjami do prowadzenia rozmów z inwestorami, uczestnictwo w konkursach ofert, targach i programach. Zachętą byłoby zadbanie o jakość życia pracowników – baza noclegowa, gastronomiczna, kulturalna i rekreacyjna (np. czyste jezioro). W chwili rozpoczęcia inwestycji konieczne jest prowadzenie szkolnictwa zawodowego stosownego do potrzeb tworzonego zakładu. Myślę, że to wszystko jest do zrobienia.

2. Temat połączenia gminy i powiatu jest bardzo poważnym i trudnym logistycznie przedsięwzięciem. Wymaga na pewno szerokich społecznych konsultacji i wyważenia korzyści wynikających ze zmniejszenia kosztów administracji oraz niedogodności związanych ze zwiększeniem kosztów przedsiębiorców pracujących na terenie gminy. Problemem jest jednak cała procedura, która musi być poprzedzona referendum. Musimy brać też to pod uwagę, że z powodu dublowania się stanowisk część urzędników straciłaby pracę.

3. Pracuję w słupeckim szpitalu od ponad 22 lat i jestem bardzo zaniepokojony jego obecnym stanem i wieloma problemami, z którym się boryka. Główny to blok operacyjny, ale nie mniej ważne są braki kadrowe (lekarze anestezjolodzy, pediatrzy oraz pielęgniarki), wymagający wymiany, psujący się notorycznie sprzęt i karetki, a przede wszystkim brak racjonalnego i ekonomicznego spojrzenia osób zarządzających. Bez nowego bloku szpital nie będzie mógł funkcjonować, ale tak krawiec kraje jak mu materii staje – może wystarczy przebudowa lub dobudowanie bloku, a nie budowa praktycznie nowego szpitala. Myślę, że gdybym miał inwestować pieniądze w ratowanie szpitala, chciałbym najpierw opinii zewnętrznego audytora.

4. Zastanawiałem się dlaczego, choć mieliśmy kilku posłów z naszego regionu osoby te nie zrobiły nic dla naszej małej ojczyzny. Wydaje mi się, że poseł powinien oczywiście pracować dla całego kraju, ale jakieś wymierne korzyści dla jego okręgu wyborczego też powinien osiągnąć. Z racji mojego zawodu najbliższe są mi problemy związane ze służbą zdrowia oraz mikroprzedsiębiorczością (prowadzę firmę produkującą i sprzedającą kolorowe czepki medyczne) . Od podszewki znam też temat osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (zarówno dzieci jak i dorosłych). Myślę, że te sprawy stanowiłyby główne pole moich działań, choć inne zagadnienia też nie są mi obce.

Bogusław Potocki

potocki
1. Nasz powiat, na tle innych polskich powiatów nie wyróżnia się niczym. Powinniśmy spróbować zachęcić, rozwijające się zakłady Volkswagena do rozbudowy swoich inwestycji w powiecie słupeckim. Zakłady Volkswagena rozbudowują się z kierunku Poznania do Wrześni. My powinniśmy zadbać o ich rozbudowę do powiatu słupeckiego. Należałoby przygotować plan w jakim rejonie można by wydzierżawić ziemie pod dużą inwestycje przemysłową i na jakich warunkach można by tą ziemię wydzierżawić. Proszę zwrócić uwagę, że na naszym terenie mieszkają ludzie o dużych umiejętnościach spawalniczych. Można by wielu spawaczy nauczyć i przygotować do nowoczesnych technik spawalniczych i zgrzewania metali. Centrum doskonalenia tak pojętych wysoko wykwalifikowanych spawaczy może powstać w hallach Mostostalu. W tak pojętym interesie my, jako powiat zyskujemy inwestora, który nie musi zatrudnionych pracowników wysyłać na szkolenia do Niemiec. My natomiast uzyskujemy miejsca pracy zarówno w zakładach Volkswagena i w centrum szkolenia wysoko wykwalifikowanej kadry spawaczy znających tajniki zgrzewania. Myślę, że z czasem do centrum szkolenia spawaczy można by, sprowadzać oryginalne maszyny używane w zakładach Volkswagena. Koszty tych maszyn mogłyby być tańsze niż wysyłanie ludzi w delegacje na szkolenia do Niemiec. Drugim sposobem pozyskania inwestorów może zostać nasz Nadwarciański Park Krajobrazowy. Uważam, że należy stworzyć system zachęcający do budowy bazy hotelarskiej wokół Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W parku istnieje jeden domek ornitologa.A powinno istnieć więcej takich domków. Należy też pozwolić na postawienie tego typu obiektom tym, którzy zdecydują się na budowę hotelików przy Parku Krajobrazowym. Domki ornitologa powinny być wynajmowane tylko do obserwacji ornitologicznych. Żeby park ściągał turystów powinien mieć przy bazach hotelarskich punkty rekreacyjne i pola namiotowe przy małych hotelikach.

2. Odnośnie połączenia miasta i gminy Słupca jestem przeciwny połączeniu miasta i gminy w jeden organizm. Przez lata wykształtowała się kadra ludzi znających realia i potrzeby mieszkańców gminy. Potrzeby miasta też są odmienne i dlatego jestem za rozdzieleniem gminy i miasta. Uważam, że większe szanse na pozyskanie środków unijnych daje taki podział, bo można korzystać z typowo wiejskich unijnych dotacji i przeznaczonych na rozwój miasta. Połączenie inwestycji miejskich i wiejskich w jedną w wielu dziedzinach dyskwalifikuje z pomocy unijnej. Uważam, że w ten sposób jednocześnie gmina i miasto może starać się przygotować projekty pod dotacje unijne.

3. Obowiązkiem państwa jest dbałość o zdrowie swoich obywateli. Na przykładzie naszego szpitala widzimy jak rządzący (PO i PSL) dbali o dostęp Polaków do leczenia. Brak pieniędzy na słupecki szpital odbije się niekorzystnie na społeczności naszego powiatu. W tej trudnej sytuacji wszystkie gminy powiatu powinny, w miarę własnych możliwości partycypować w kosztach budowy nowego bloku operacyjnego. Nikt z nas nie wie kiedy zachoruje więc wszystkie nasze gminy muszą priorytetowo potraktować szpital słupecki i dołożyć . Zaciągnięcie kredytu jest na razie jedyną możliwością SPŁATA KREDYTU: może być spłacana również przez mieszkańców całego powiatu. Proponuję zmianę przepisu o przekazywaniu 1% podatku dochodowego i rozszerzenie go o możliwość przekazywania na zadłużony szpitale. Za taką wersją przekazywania 1% będę optował w Sejmie. Wspólne działanie naszych obywateli i gmin doprowadzi, że nie utracimy naszego szpitala.

4. W przyszłej kadencji parlamentarnej chciałbym zająć się żeglugą śródlądową, przygotowaniem rzeki Warty do żeglugi barkami. Pamiętajmy, że żegluga jest najtańszym środkiem transportu. Uważam, że należy bardziej wydatnie pomagać rodzinom wielodzietnym o słabych dochodach, aby w przyszłości już nigdy nie dochodziło do rozbijania rodzin wielodzietnych ze względów materialnych.

Krzysztof Skrzypczak

skrzypczak
1. Myślę, że wzorce w tej sprawie możemy czerpać z sąsiadującej z nami Wrześni. Miasto to jest najlepszym przykładem na to, jak można wykorzystać korzystne położenie niedaleko głównych węzłów komunikacyjnych. Jestem jednak świadomy tego, iż nie jest łatwo znaleźć inwestora, czy też inwestorów. Wymaga to bowiem lat ciężkiej pracy, a główny jej ciężar leży na władzach gminnych i powiatowych. Co nasz samorząd może zrobić, aby zainteresować inwestorów? Przede wszystkim należy przygotować odpowiednie grunty inwestycyjne, a także zabiegać o włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Takie działania na pewno zwiększą atrakcyjność tych terenów. Nie bez znaczenia są również zachęty podatkowe, a także położenie nacisku na dostarczenie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników. Z tego też względu bardzo ważne jest kształcenie zawodowe, które niestety nie jest obecnie w najlepszej kondycji. Ten stan rzeczy trzeba jak najszybciej zmienić. Znalezienie inwestorów jest dla mnie sprawą priorytetową i mogę obiecać, że bez względu na wynik wyborów zrobię wszystko, aby pomóc naszym władzom w tym zakresie. Jestem optymistą i wierzę, że w niedalekiej przyszłości uda nam się wykorzystać sąsiedztwo Volkswagena i również w Słupcy pojawi się duży zakład produkcyjny.

2. Już od dawna jestem zwolennikiem połączenia miasta i gminy Słupca, o czym informowałem na łamach prasy. Plusy dla Miasta Słupcy: zdobycie terenów inwestycyjnych, lepsza koordynacja działań na terenie połączonych gmin, lepsza możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, profity dla nowej gminy wynikające z przepisów ustawy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zmniejszenie administracji ( np. mniejsza liczba radnych), Plusy dla Gminy Słupca: lepsze wykorzystanie terenów inwestycyjnych, lepsza koordynacja działań na terenie połączonych gmin (np. Jezioro Słupeckie, ścieżka rowerowa do Giewartowa), wzrost prestiżu gminy, lepszy dostęp do oświaty (zwłaszcza przedszkolnej), profity dla nowej gminy wynikające z przepisów ustawy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zmniejszenie administracji ( np. mniejsza liczba radnych), Ewentualne zagrożenia: utrata suwerenności przez Gminę Słupca, wzrost podatków, zmniejszenie administracji. Wszystkie te zagrożenia dokładnie opisałem w dokumencie dotyczącym połączenia gmin i są one zupełnie bezzasadne.

3. Sprawa szpitala jest kwestią priorytetową dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, dlatego też bardzo liczę na wypracowanie korzystnego przede wszystkim dla zwykłych obywateli kompromisu. Musimy jednak pamiętać o tym, że ochrona zdrowia należy do zadań samorządu powiatowego, a nie gminnego. I to jest punkt wyjścia wszystkich rozważań. Jestem przekonany, że wszystkie gminy chętnie pomogą w rozbudowie szpitala, jednak problemem może być skala tej pomocy. Bowiem gminy są również zobligowane do wykonania własnych zadań i z tego są one rozliczane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Niestety budżety te nie są z gumy i z dnia na dzień nie znajdziemy milionów złotych brakujących na modernizację szpitala. W tej sprawie powiat nie może niczego wymagać od gmin, może jedynie zwrócić się z prośbą o wsparcie i cierpliwie czekać na informację dotyczącą możliwości finansowych danej jednostki. Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji, w której mogłoby dojść do zamknięcia naszego szpitala. Dlatego też liczę na rozwagę i odpowiedzialność władz naszego powiatu. Jestem też przekonany, że wkrótce zostanie wypracowany kompromis, a innego scenariusza nie biorę nawet pod uwagę.

4. Jako poseł chciałbym przede wszystkim zajmować się sprawami gospodarczymi np. polepszeniem sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, uproszczeniem procedur dotyczących zakładania i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ważne byłyby dla mnie również sprawy lokalne, t.j. sprowadzenie inwestorów na teren naszego powiatu, połączenie gmin czy też oczyszczenie Jeziora Słupeckiego.

Jacek Szczepankiewicz

szczepankiewicz
1. Powinna być szeroko zakrojona kampania informacyjna, w której dobrze przygotowani ludzie w sposób kompetentny przekażą nasze atuty w zakresie inwestowania, takie jak: dobre położenie (blisko autostrady), wysoki wskaźnik bezrobocia, szkoły ponad gimnazjalne otwarte na propozycje biznesu w zakresie kształcenia zawodowego, itd.

2. Moim zdaniem powinno odbyć się lokalne referendum, w którym sami mieszkańcy gminy i miasta wyrażą swoją opinie w tym zakresie.

3. Jestem całym sercem za utrzymaniem poziomu organizacyjnego szpitala na obecnym poziomie świadczeń medycznych, jednak sprzeciwiam się wymogom jakie stawia NFZ. Jeśli będę miał taką możliwość, moim celem będzie zabieganie o przesunięcie oczekiwań, które mają być wdrożone w 2016 roku. Jako radny powiatowy zdaje sobie sprawę, że środków finansowych w budżecie powiatu brakuje. Koniecznie będzie zaciągnięcie w tym celu długoterminowego kredytu, dlatego jestem za tym aby na miarę możliwości włączyły się w to ważne dzieło samorządy gminne. Innym sposobem na pozyskanie środków na ten cel, może okazać się poszukanie odpowiednich sponsorów i zabieganie o środki finansowe na ten cel z dotacji państwowej.

4. Jestem nauczycielem, dlatego bliskie mojemu sercu są sprawy związane z oświatą. Interesuje się również rolnictwem i problemami wsi. Od wielu lat jestem radnym powiatowym dlatego będę zabiegał o zwiększenie dofinansowania samorządów lokalnych, które wykazują się dużą gospodarnością, rzetelnością i sumiennością w dysponowaniu środkami finansowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *