REDAKTOR NACZELNY: Władysław Filipczak

REDAGUJE ZESPÓŁ: Waldemar Miernik, Monika Koralewska, Marta Białecka, Ewelina Dzikowska, Tomasz Frankowski, Marta Hoffman, Andrzej Kończak, Tadeusz Kubacki, Katarzyna Cecha, Janusz Wiśniewski (fotoreporter)

SEKRETARZ REDAKCJI: Waldemar Miernik

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: tel. 63 275 20 55, czynne pn.-pt. w godz. 8-16

REKLAMA: Radosław Bartkowiak, 63 275 11 64, reklama@gazetaslupecka.pl

SKŁAD: Konrad Szymański (redaktor techniczny, grafik, www), INTERFEJS Daniel Andrzejewicz

WYDAWCA: PWH „PRINT” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Władysław Filipczak

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmian ich tytułów. Anonimów nie drukujemy.

DRUK: Drukarnia Agora S.A.
NR INDEKSU 232246, ISSN 1231-4250