Rozbudowa słupeckiego szpitala – 3 miesiące opóźnienia!

6 grudnia, 2018

Zbliża się koniec roku 2018. Jak wynikało z pierwotnych zapowiedzi oraz harmonogramu prac rozbudowy słupeckiego szpitala, planowany termin ukończenia robót i oddania budynku przewidziano na drugą połowę grudnia tego roku. Na początek roku 2019 zaplanowano jedynie testy, próby i czynności odbiorcze. Dziś już wiemy, że zakładany termin ulegnie przesunięciu o 3 miesiące, czyli na koniec marca 2019 roku.

Storostwo Powiatowe w Słupcy tak wyjaśnia zaistniałą sytuację:

,,W tym miejscu należy przeanalizować, co złożyło się na wspomniane przesunięcie terminu oddania inwestycji. Zgodnie z dotychczasową praktyką mieszkańcy powiatu na bieżąco są informowani zarówno o stanie zaawansowania robót, jak i innych istotnych dla procesu inwestycyjnego okolicznościach.
Wyłoniony w drodze postępowania przetargowego pierwszy wykonawca dokumentacji technicznej złożył dokumentację, która w trakcie analizy projektu i dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu wykazała bardzo dużą ilość braków i błędów. Błędy te w konsekwencji uniemożliwiłyby zarówno odbiór budynku, jak i oddanie go do eksploatacji. Wspomniane błędy w dokumentacji, to między innymi: zbyt płytka głębokość wierceń dla badań geologicznych w stosunku do rzeczywistej głębokości wykopu pod fundamenty, brak projektu połączenia starej i nowej części szpitala, brak przeprojektowania klatki schodowej w starym budynku (względy ewakuacyjne, wynikające z przepisów przeciwpożarowych) oraz źle oceniona przez projektanta wydajność starego agregatu prądotwórczego, stanowiącego zabezpieczenie energetyczne szpitala w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej.Projektant błędnie ocenił, że ulokowany w ogrodzie szpitalnym stary agregat z lat 70-tych „uciągnie” samodzielnie zasilanie wszystkich sekcji starej i nowej części szpitala. Ponadto nie została wykorzystana powierzchnia użytkowa wewnętrzna nowej części szpitala oraz źle został zaprojektowany i wykorzystany powierzchniowo dojazd do SOR.
Jeszcze przed rozpoczęciem przetargowych procedur wyłonienia Wykonawcy, wybrana w drodze konkursu przez Inwestora (powiat) na Inżyniera Kontraktu firma KAROX zasugerowała, by w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazł się koniecznie warunek by podmiot, który przystąpi do realizacji kontraktu, posiadał doświadczenie projektowe. W efekcie zapis ten okazał się zbawienny dla możliwości dalszego prowadzenia inwestycji. Ważnym elementem umożliwienia korekty wcześniejszego projektu było wprowadzenie do kontraktu tak zwanych Warunków Kontraktowych FIDIC (tak zwany „żółty FIDIC” tzn. zaprojektuj i wybuduj). Na tej podstawie, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, wykonawca mógł zgodnie z prawem budowlanym modyfikować projekt bez zatrzymywania prac budowlanych, które postępowały równolegle. Wykonawca (konsorcjum – Komputronik, Infracon i Anchor) odkrył wiele wspomnianych wcześniej i innych istotnych błędów w dokumentacji pierwotnej. Po usunięciu błędów z dokumentacji technicznej, jej zaktualizowana wersja złożona została w organie Architektoniczno – Budowlanym celem uzyskania Decyzji nowego – Zastępczego Pozwolenia na Budowę.
W związku z tym, że główna bryła szpitala powstawała w pierwszej połowie lat 60-tych, wykonawca natrafił na kilka „niespodzianek”, które w ramach przeprojektowania FIDIC udało się zmodyfikować i usunąć. W pierwszej kolejności należało usunąć tak zwane kolizje (energetyczne, telekomunikacyjne itp.), bowiem podczas dobudowywania kolejnych segmentów i prowadzonych prac przyłączeniowych w latach 70-tych i 80-tych, poprowadzone wokół szpitala linie instalowane były nie tylko chaotycznie ale i bez naniesienia na mapy geodezyjne. Wykonawca, na etapie wstępnych prac, usunął wszystkie te zalegające i krzyżujące się w ziemi „pajączki” z kablami i przystąpił do realizacji właściwych prac budowlanych. Prace te spowolniły realizację harmonogramu, bowiem wykopu w miejscach objętych kolizjami kabli i przewodów nie można było prowadzić za pomocą ciężkiego sprzętu.
Inwestor (powiat) zlecił zatem Wykonawcy (firmie Komputronik) opracowanie planu naprawczego. Plan objął wyeliminowanie wszystkich błędów z dokumentacji pierwotnej i opracowanie nowego harmonogramu prac, spójnego z wymaganymi i niezbędnymi poprawkami. Zaistniała także potrzeba zamówienia i zakupu nowego agregatu prądotwórczego, co nałożyło na inwestora dodatkowe, znaczne koszty. W związku z tym, aby powiat nie był finansowo poszkodowany przez zaniedbania projektanta, udzielone zostało pełnomocnictwo kancelarii prawnej, która w imieniu powiatu złoży do sądu pozew o odszkodowanie i pokrycie zawinionych przez projektanta, nieprzewidzianych dodatkowych kosztów.
W chwili obecnej nieprzerwanie trwają prace grup branżowych przy montażu systemów wentylacyjnych, klimatyzacji, ogrzewania, wod–kan, elektrycznych, informatycznych, gazów medycznych  itp. Skorygowany termin przewiduje oddanie inwestycji na koniec marca 2019 roku, a rozruch i rozliczenie inwestycji w kwietniu 2019. Prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe na wszystkich kondygnacjach równocześnie postępują intensywnie naprzód. Jak informuje wykonawca, zabezpieczenie materiałowe jest pełne, a zakupione materiały są najwyższej jakości.
Najistotniejszym, a jednocześnie najtrudniejszym w części finalnej zabiegiem będzie połączenie obu części starej i nowej w taki sposób, by nie zakłócić bieżącej pracy funkcjonujących bez przerwy wszystkich oddziałów szpitalnych. Po zakończeniu części budowlanej, równolegle z doposażaniem wnętrz, prowadzone będę testy i próby poszczególnych systemów, w tym zainstalowanego na bloku operacyjnym nowoczesnego systemu komputerowego „eSala”.”

fot. Starostwo Powiatowe w Słupcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *