Stawki przyszłorocznych podatków

21 listopada, 2012

XIX Sesja Rady Gminy. Radni strzałkowskiego samorządu wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie (8.11). O kwotę 162 tys. 399 zł. zwiększono wydatki bieżące. Przetasowania pieniężne zrobiono także w wydatkach na dotację. Mowa o sumie 12 tys. zł. dla wrzesińskiej gminy na dofinansowanie pobytu dzieci ze strzałkowskich terenów przebywające tam w niepublicznym przedszkolu.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części: – mieszkalnych – 0,64 zł, – mieszkalnych ogrzewanych z kotłowni ekologicznych – 0,60 zł, – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na jej prowadzenie – 16,20 zł, – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na jej prowadzenie, ale ogrzewanych z ekologicznych kotłowni – 14,59 zł, – zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,09 zł, – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,46 zł, – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale ogrzewanych z kotłowni ekologicznych 4,04 zł, – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez te organizacje – 6,01 zł, Od budowli – 2% ich wartości. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji budynków i gruntów – 0,69 zł, – pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wiatrowych – 4,51 zł. (od 1 hektara powierzchni), – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez te organizacje: od powierzchni do 10 tys. metrów kwadratowych – 0,18 zł, powyżej – 0,45 zł, Podkreślić tu należy, iż stawki podatku od budynków: mieszkalnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz pozostałych zostały podwyższone o 4% w stosunku do stawek obwiązujących w 2012 roku. Natomiast stawki podatku od budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz gruntów pozostałych przyjęto górną stawkę, czyli 0,45 zł. za 1 metr kwadratowy powierzchni.

„…Moje zastrzeżenia wynikają ze sposobu naliczania, który też, co tu dużo mówić, jest nam narzucany odgórnie. Niewielką mamy możliwość manewru w tej dziedzinie, w tym zakresie, ale ja uważam od lat, że ten sposób jest niesprawiedliwy. Zaznaczam, że my, jako Rada Gminy, mamy niewielką możliwość wykonania jakiś manewrów w tych przepisach, które są bardzo ściśle określone. Uważam, że mam prawo i obowiązek tą swoją opinię wyrazić i powiedzieć, że nie tak to powinno się odbywać i nie tak to powinno zostać naliczane…” – spuentowała Ewa Jałoszyńska – wiceprzewodnicząca.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Przy ustaleniu tych stawek podatku od środków transportowych dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek obowiązujących w roku bieżącym wskaźnikiem 4%.

PODATEK ROLNY
Radni obniżyli cenę skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na obszarze strzałkowskiej gminy. Z ustalonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwoty 75,86 zł. za 1 dt. do kwoty 57 zł. za 1 dt. Decyzję tą argumentowano trudną sytuacją ekonomiczną w rolnictwie.

PLANY ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie Słomczyc, w obrębie geodezyjnym Babin. Projektowane w planie tereny poszerzą bazę terenów inwestycyjnych na obszarze sąsiadującym ze Słupcą. Planem tym został objęty obszar o powierzchni ok. 25 hektarów. Przypomnijmy: radni podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu w czerwcu 2010 roku. Ponadto też zmieniono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo.

„…Sam plan został opracowany z uwagi na zapotrzebowanie na zmiany zgłaszane przez mieszkańców Strzałkowa. Przy okazji niejako skorygowano część zapisów, które okazały się mało realne. Wprowadzono nowe zapisy, w szczególności dotyczące korekty parametrów powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzono zapis umożliwiający lokalizację budynków bezpośrednio przy tej bocznej granicy działek, czego brakowało. Uwzględniono również i zgłoszone wnioski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uporządkowany został też zapis dotyczący terenów inwestycyjnych po południowej stronie Al. Prym. Wyszyńskiego. Zmieniono zapisy terenów wzdłuż ul. Paruszewskiej i ks. Marusarza. To są odpowiedzi na wnioski mieszkańców…” – wyjaśnił planista.

SPRZEDAŻ
Radni zgodzili się na sprzedaż (w drodze przetargu) nieruchomości niezabudowanych położonych w Katarzynowie. Chodzi o trzy działki o powierzchni: 0,0900 ha, 0,2400 ha i 0,2486 ha. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy określa możliwość zagospodarowania tych terenów jako: zabudowę mieszkaniową, zabudowę zagrodową i zabudowę usługową.

Zielone światło także na sprzedaż (również w drodze przetargu) nieruchomości zabudowanej w Brudzewie. Budynek będzie sprzedany (zgodnie z wolą mieszkańców wioski) z uwagi na likwidację przychodni lekarskiej. Rada zgodziła się na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność gminy nieruchomości o powierzchniach odpowiednio: 0,2800 ha i 0,2100 ha położonych w obrębie geodezyjnym – Strzałkowo. Nabycie tych nieruchomości nastąpiło na cele związane z realizacją inwestycji służącej wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej – budowa boiska i placu zabaw.

„…Po zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, przeznaczenie tych terenów określone zostało jako tereny usług publicznych, gdzie występuje możliwość realizacji m.in. placów zabaw, boisk i zieleni urządzonej. Położenie przedmiotowej nieruchomości w południowej części Strzałkowa stwarza właściwe warunki do zrealizowania określonego wyżej przedsięwzięcia i w efekcie zapewni miejsce spotkań i rekreacji całej południowej części Strzałkowa…” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

INTERPELACJE RADNYCH
O drodze relacji Graboszewo- Krępkowo mówił radny Olech Głodkowski. Monitował o usunięcie krzaków rosnących przy tej szosie, a utrudniających swobodne mijanie się samochodów. Przyznał także (odnosząc się w tej sposób do listu jednego z mieszkańców opublikowanym zresztą w naszej gazecie), iż zdaje sobie sprawę ze złego stanu nawierzchni tej drogi, jednakże jej właścicielem jest powiat, a nie gmina. Zatem jedynie co on może zrobić w tej kwestii, to tylko wnioskował o jej remont.

Natomiast radny Kazimierz Pawlak poruszył temat tzw: klubów wiejskich. Jego zdaniem powinno się wyjść naprzeciw mieszkańcom, zwłaszcza młodym ludziom i chociażby w weekend pozwolić na to, by były one dłużej otwarte powiedzmy do północy.

Ponadto radna Agnieszka Górka wnioskowała o usunięcie dziur (znajdujących się głównie przy cmentarzu) na drodze relacji Skarboszewo- Paruszewo. A wiceprzewodnicząca Ewa Jałoszyńska poddała pod rozwagę propozycję, by na ul. Szkolnej w miejscach (takowe tam podobno są dwa), gdzie jest najwęższy chodnik i piesi często muszą schodzić na jezdnię, namalować „zebry”. Natomiast wniosek radnej Ireny Maciejewskiej (zgłoszony na wrześniowych obradach rady) dotyczący zlokalizowania przy posesji nr 39 w Szemborowie przystanku autobusowego „za żądanie” uznano za bezzasadny.

„W miejscowości Szemborowo znajdują się dwa oznakowane przystanki autobusowe. W miejscu wskazanym przez wnioskodawczynię autobus szkolny zatrzymuje się na polecenie organizatora przewozów w celu zabrania dzieci wsiadających” – usłyszała w odpowiedzi radna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *