Więcej bezrobotnych w Gminie Strzałkowo

9 kwietnia, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy dokonał analizy bezrobocia w gminie Strzałkowo, z którego wynika, że w minionym pandemicznym roku wzrosła liczba osób, które nie pracują.

Na koniec grudnia 2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy zarejestrowanych było 299 osób bezrobotnych z terenu gm. Strzałkowo (184 kobiet) i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 jest to o 76 osób więcej tj.(32,61%). Prawo do zasiłku posiadało 50 osób co stanowi 16,72% ogółu bezrobotnych (w tym 33 kobiety).

Największe problemy na rynku pracy mają osoby młode rozpoczynające swoją karierę zawodową. W przypadku młodych ludzi na ich trudności ze zdobyciem pracy wpływa szereg czynników, m.in. brak doświadczenia zawodowego, niewielka praktyka w poruszaniu się na rynku pracy, wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia zawodowego, gdyż wiąże się to z potrzebą praktycznego przygotowania ich do wykonywania zawodu. Najwięcej osób bezrobotnych, bo aż 93,  jest w przedziale 25-34 lata, a najmniej (17 osób) w przedziale 60-64 lata. Wg danych podanych przez PUP można zauważyć, że wraz ze starszym wiekiem, liczba osób bezrobotnych spada.

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia należy zauważyć, iż największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 91 osób (30,43%)  oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 76 osób (25,41%).  Nieco mniej bo 71 osób (23,74%) znajdujących się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, posiadało wykształcenie gimnazjalne i podstawowe, natomiast 31 osób tj. 10,36% wykształcenie ogólnokształcące. Najmniej, bo 30 osób 10,03% legitymowało się wykształceniem wyższym. – Niewątpliwą cechą decydującą o szansach bezrobotnych na pozyskanie zatrudnienia jest ich poziom wykształcenia. Bark kwalifikacji lub niewystarczające kwalifikacje często uniemożliwiają zdobycie pracy. Niepokojący jest fakt, iż na terenie Powiatu Słupeckiego systematycznie wzrasta liczba osób posiadających wykształcenie wyższe – informuje PUP.

Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy Powiatu Słupeckiego jest wydłużający się okres pozostawania bez pracy osób zarejestrowanych. W trudnej sytuacji pozostają bezrobotni, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie pracy w Słupcy nieprzerwalnie od 12 do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Na koniec grudnia 2020 roku te dwie grupy stanowiły 38,52% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Łącznie ich liczba wyniosła 698 osób. Z terenu  Strzałkowa zarejestrowanych jest 103 osoby tj. 34,44 %. W analizowanym okresie najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 m-cy. i 3 do 6 m-cy.  Osoby te stanowiły równo 20,40% ogółu bezrobotnych. Wpływ na tak dużą liczebność tej grupy mają między innymi wiek, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe. Najmniej liczna grupą były osoby pozostające w rejestrach do 1 m-ca – 9,03%. – Należy zwrócić uwagę, że im dłużej osoby pozostają bez pracy, tym mniejsze są ich szanse na jej ponowne uzyskanie, ponieważ zdobyte wcześniej wiadomości i doświadczenia często ulegają dezaktualizacji. Bezrobocie nie jest tylko efektem złej sytuacji gospodarczej, ale ma również przyczyny strukturalne. Część bezrobotnych to osoby, których kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom pracodawców. W miarę wydłużania się czasu pozostawania bez pracy zanikają również aktywne postawy poszukiwania pracy – przekazuje Urząd Pracy.

Najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych na stanowisko sprzedawcy – 53 osoby. Na drugim miejscu robotnik gospodarczy – 17 osób. Na stanowisku fryzjer, kurzach oraz pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym było zarejestrowanych 8 osób. ,,Bez zawodu” zarejestrowało się 25 osób.

Mając na uwadze, iż sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom, na które wpływ mają między innymi uwarunkowania ekonomiczne, technologiczna, prawne i społeczne, konieczne jest stałe monitorowanie zapotrzebowania na określone zawody i specjalności, tak aby móc dostosować kwalifikacje osób pozostających bez pracy, jak również osób uczących się do aktualnych potrzeb. Zadanie to jest niezmiernie trudne ze względu na dynamikę zachodzących zmian, rosnące oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy oraz często niedostosowany system kształcenia do potrzeb rynku.

Do końca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy dysponował 762 wolnymi miejscami pracy. Spośród zarejestrowanych wolnych miejsc pracy 54,98% (419 oferowane miejsca pracy) stanowiły oferty pracy subsydiowanej.

Wolnych miejsc pracy przyjętych do realizacji z gm. Strzałkowo w 2020r. było 120. Stanowi to 15,74% (o 2,38 pk t% więcej) ofert w powiecie. Duży odsetek stanowią oferty subsydiowane (koszty zatrudnienia pracownika nie ponosi pracodawca, tylko są one pokrywane z Funduszu Pracy czy Europejskiego Funduszu Społecznego; np. staż – przyp. autora) – 70,83%  tj. (85 miejsc pracy ) – poinformował PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *