Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda

13 grudnia, 2009

XLII sesja Rady Miejskiej. Ustalenie stawek przyszłorocznych podatków i opłat, to wiodąca tematyka XLII sesji Rady Miejskiej (27.11.). Usługi świadczone przez przedszkola (gminne) w zakresie podstawy programowej (5 godzin dziennie) są bezpłatne. Opłata miesięczna, uzależniona od czasu przebywania dziecka, za zajęcia ponad czas realizacji podstawy programowej – gry i zabawy edukacyjne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy aktywizujące oraz badawczo rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia taneczne, nauka języka angielskiego, logopedia, gimnastyka korekcyjna wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. Stawka za każe następne dziecko z danej rodziny obniżona została do 7 zł. Nieobecność dziecka dłuższa niż 14 dni kalendarzowych w ciągłości, wynikająca z choroby, pobytu dziecka w szpitalu lub sanatorium podlega odliczeniu w wysokości proporcjonalnej. Rodzic obowiązany jest wnosić oddzielną opłatę za wyżywienie swej pociechy w zależności od ilości posiłków i ustalonej stawki żywieniowej, stanowiącej koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków zgodnie z normami żywieniowymi.

Nieobecność zgłoszona do 8.00 powoduje zwrot stawki żywieniowej. Określono wysokość stawek podatkowych od środków transportowych. Z 34,10 zł za q do 34 zł za 1 q obniżono średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Z podatku od nieruchomości zwolniono: budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budynki i budowle wykorzystane bezpośrednio do wytwarzania wody i jej przesyłania, odprowadzania, oczyszczalnia ścieków; budynki i budowle wykorzystywane dla celów świadczenia usług komunalnych, budynki zajęte na potrzeby bibliotek i świetlic.

Wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych kształtować się będą następująco – wywóz nieczystości stałych z pojemników: 120 l – 13 zł, 240 l – 21 zł; kontenera 1.100 l – 56 zł, od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za 1 m sześc. – 75 zł. Odbiór i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – 17 zł za 1 m sześc. Ceny zawierają podatek VAT. Gremium dokonało zmian w tegorocznym budżecie. Spowodowane były one zwiększeniem dotacji celowych. Przyjęto pakiet uchwał odnośnie wykupu i nabycia nieruchomości gruntowych na cele publiczne (na drogi – dwie w Golinie i jedna w obrębie Brzeźniak).

LEPSZY RYDZ JAK NIC
Dyskusyjnym okazał się punkt dotyczący wydania opinii w sprawie rekultywacji dróg na 2010 r. Władze gminy wydały pozytywną opinię co do wspólnej realizacji z powiatem konińskim odcinka drogi przebiegającej przez terytorium samorządu relacji: Kawnice – Rosocha Kolonia – Kazimierz Biskupi. Część gminna realizowana będzie z puli Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Radny Wojciech Wojdyński dopytywał się o wysokość wnoszonego wkładu własnego.

W odpowiedzi burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki poinformował o ustaleniach z powiatem konińskim. Na rzecz gminy ów samorząd przekaże 10 procent kwoty wkładu własnego. Radnego jednak odpowiedź nie usatysfakcjonowała i kontynuował wątek, czy suma ta zapisana jest w projekcie budżetu. „Takiej potrzeby w chwili obecnej nie ma. Jest kosztorys z szacowaną kwotą” – stwierdził burmistrz. Do dyskusji wywołany został radny powiatowy, członek Zarządu powiatu Zenon Paszek.

Wyjaśnił zasady współfinansowania takich inwestycji: „Do tej pory praktykowane było udzielanie dotacji przez darczyńcę po przejściu obiektu na rzecz obdarowanego.” Dwa kilometry drogi powiatowej w obrębie Rosochy Kolonii znajdzie się w 3-letnim gminnym zarządzie. Radna Zofia Kasprzykupomniała się o rekultywację ulic Polnej i Łąkowej w Golinie. „Mieszkańcy ulicy Łąkowej, bodajże w 2007 lub 2008 roku – odkładnie nie pamiętam – otrzymali od pana burmistrza zapewnienie o realizacji.

Tymczasem minął 2008, kończy się 2009, a w 2010 roku w planie droga nie jest ujęta” – nie kryła oburzenia. Suma summarum, przy dwóch głosach wstrzymujących się i 11 za, podtrzymano pozytywną opnię burmistrza Goliny odnoście rekultywacji drogi w obrębie Rosochy Kolonii, choć pojawiały się głosy, że niektórzy woleliby mieć wykonaną drogę innej relacji, ale jak to mówią – obdarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.

KORKI NA ULICACH
Radny Wojciech Grodzkipostulował o zmianę uregulowania sygnalizacji świetlnej w okolicach ulic 1 Maja i Kazimierza Wielkiego w Golinie. Zgodnie z zapewnieniami włodarza miasta, Tadeusza Nowickiego, problem zostanie naświetlony zarządcy – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z zapewnieniami burmistrza, powstanie wiata przystankowa w miejscowości Rosocha.

POLNA JAK BUMERANG
Mieszkanka Goliny Zofia Szota przybyła na sesję z petycją podpisaną przez ponad 100 osób, z prośbą o rekultywację ulic: Polnej, Słowackiego i Parkowej.„Prosimy o podanie konkretnego terminu – mówiła pani Zofia. – Zawsze jesteśmy na końcu, ostatni mieliśmy podłączoną wodę, oświetlenie…

Widzimy, że powstające dużo później ulice są uporządkowane… Ja sama złamałam na niej rękę. Chodzenie po Parkowej jest udręką dla matek z wózkami. Najgorzej jest w czasie opadów. Wtedy przypomina ona jezioro.” Ulica Parkowa jest drogą „przelotową”. Przechodzą nią dzieci do szkoły, przedszkola, PKS, do marketu.

Odpowiadając pani Szota, burmistrz stwierdził: „W projekcie budżetu na 2010 rok na budowę ulic w Golinie mamy przeznaczone 200 tys. zł. Myślałem o realizacji ulicy Bohaterów II Wojny Światowej.” Czynione są starania naprawy ulic w okolicach ulicy Cmentarnej. „Przed nami etap bardzo trudnych wyborów” – kontynuował burmistrz. Choć włodarz miasta współczuł mieszkańcom, to jednak z jego strony nie padła żadna konkretna deklaracja, co do terminu rekultywacji.

Powód prozaiczny – zbyt mało środków, zbyt dużo potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *