Gdy egzekutor puka do drzwi

2 marca, 2010

Dłużnicy czasami szczują psami
Wszyscy chyba zgodzą się z opinią, że nikt nie chciałby odwiedzin komornika w swoim domu. Stereotyp jest jeden – komornik zabiera to czego nie powinien i jest naszym wrogiem. A jak naprawdę wygląda praca egzekutorów?

PODMIOTY – KTO JEST KIM
W świetle ustawy jedynym organem egzekucyjnym do stosowania wszystkich przewidzianych w ustawie środków egzekucyjnych w egzekucji pieniężnych, do zabezpieczenia tych należności, a także do realizacji wniosków obcych państw o udzielenie pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych jest naczelnik Urzędu Skarbowego.

Do organów egzekucyjnych o ograniczonym zakresie kompetencji należy też dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor Izby Celnej, oraz dyrektor oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Egzekutorem jest pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych w danej sprawie. W postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych egzekutor nazywany jest poborcą skarbowym.

Egzekutor jest podmiotem związanym z organem egzekucyjnym. Obydwa te podmioty wykonują w toku postępowania egzekucyjnego działanie nazywane w ustawie czynnościami egzekucyjnymi. Jak tłumaczy Komornik Skarbowy Mirosław Blejwas z Urzędy Skarbowego w Słupcy: „Egzekutor podejmuje należące do niego czynności samodzielnie. Jednak w pewnych sytuacjach wykonanie przez egzekutora określonych działań wymaga pisemnego polecenia organu egzekucyjnego.

Są to przypadki, gdy trzeba wykonać czynności egzekucyjne w dni wolne od pracy, lub też w godzinach od 21:00 do 7 rano.” Oprócz egzekutora, pracownikiem organu egzekucyjnego, który uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym jest kierownik organizacji Urzędu Skarbowego prowadzącego egzekucję administracyjną – podmiot ten w ustawie nazywany jest komornikiem skarbowym.

Wierzycielem jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, np. wojewoda (nie zapłacone w przewidzianym terminie mandaty karne nakładane przez funkcjonariuszy policji). W świetle przepisów ustawy zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym jest osoba fizyczna, osoba prawna, lub też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym.

O ŚCIĄGANIU PIENIĘDZY
Środkami egzekucyjnymi należności pieniężnych są: egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności, papierów wartościowych, weksla, oraz egzekucje z ruchomości i nieruchomości.

Jak mówi Komornik Skarbowy Mirosław Blejwas: „Egzekucja zazwyczaj odbywa się w sposób kulturalny, w sposób przewidziany w ustawie. Dłużnicy na wezwanie poborcy skarbowego uiszczają wpłaty, lub też poborcy wykonują inne czynności, na przykład zajmują ruchomości. Jeżeli dłużnik nie posiada ruchomości podlegających zajęciu poborca skarbowy dokonuje opisu stanu majątkowego dłużnika.”

Niestety nie wszyscy dłużnicy zachowują się w sposób kulturalny. Zdarzają się przypadki, w których poborcy skarbowi zmuszeni są do zapewnienia swojego bezpieczeństwa.

„Niezbyt często, ale zdarzają się jednak takie sytuacje, gdzie dłużnik swoim postępowaniem wywiera wpływ na poborcę w celu zmuszenia go do zaniechania swoich obowiązków. W takich przypadkach organ egzekucyjny wzywa do asysty w egzekucji policję, lub też po zdarzeniu kieruje wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika. Policja dość często asystuje poborcom, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Spotkaliśmy się już ze sytuacją, kiedy poborca został uderzony przez dłużnika. Poborcy zostają wyproszeni z lokali w których przeprowadzają czynności, lub też dłużnicy przeszkadzają w wykonaniu egzekucji długu. Podczas jednej z egzekucji pieniężnej był przypadek, gdy po wykonaniu czynności właściciel posesji spuścił psy, tak, że poborca zmuszony był wezwać policję” – mówi Mirosław Blejwas.

•••

W części drugiej między innymi opiszemy dokładnie prawa i obowiązku dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *