Grzebowisko, oświetlenie uliczne i bezdomni

14 listopada, 2009

W sali obrad Urzędu Gminy w Strzałkowie obradował Związek Gmin Regionu Słupeckiego. Przypomnijmy, iż Związek powstał w 1991 r. z inicjatywy gmin: Strzałkowo, Zagórów, Ostrowite, Orchowo, Lądek, Pyzdr, Słupcy i miasta Słupcy. Główny cel działalności to zacieśnienie współpracy między sąsiadującymi ze sobą jednostkami, wymiana, zgromadzonych doświadczeń oraz realizacja wspólnych działań wynikających z zadań i potrzeb zrzeszonych gmin.

GRZEBOWISKO DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
Podczas czwartkowego posiedzenia wójtowie omówili szereg ważnych dla zrzeszonych gmin spraw. Obradom przewodziła przewodnicząca Związku, wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś. Wójtowie i burmistrzowie pochylili się nad wnioskiem radnego miasta Słupca Zdzisława Wyszyńskiego, który 24 września zwrócił się do Zgromadzenia z pismem dotyczącym utworzenia obok schroniska dla zwierząt, cmentarza dla zwierząt domowych. – Na cmentarzu, za adekwatną opłatą, można by było w cywilizowany i humanitarny sposób pochować naszych przyjaciół i mieć możliwość odwiedzać ich o każdej porze wspominając chwile spędzone z naszymi zwierzątkami – pisał we wniosku radny Wyszyński. Głos w sprawie zabrał wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński – Cmentarz dla zwierząt – oficjalna nazwa grzebowisko dla małych zwierząt, wymaga innych uzgodnień i zezwoleń, niż schronisko.

Aby grzebowisko utworzyć trzeba by wprowadzić zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, zezwoleń sanepidu, wydziału ochrony środowiska, to długa i trudna droga. Ze strony mieszkańców gminy Strzałkowo nie słyszałem podobnego zapotrzebowania. Jednak, jest to sprawa do zrobienia, jeżeli wszystkie upoważnione organy wyraziłyby zgodę. Wójtowie dyskutowali o skali zainteresowania sprawą grzebowiska, kosztach jego ewentualnego utworzenia, a potem utrzymania. Ustalono, iż póki co jest to jedyny głos w sprawie i ewentualna kwestia utworzenia grzebowiska została odłożona. Ponadto burmistrz gm. Zagórów zwrócił uwagę na znaczną odległość do potencjalnego cmentarza dla zwierząt, mieszkańców z jego gminy. Dodano, iż Związek Gmin ponosi duże koszty w związku z utrzymaniem schroniska w Katarzynowie, a grzebowisko nie jest zadaniem własnym gmin.

OŚWIETLENIE ULICZNE
7 października S.A. ENERGA nadesłała pismo, informując iż rozważa nabycie od Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu udziałów, jakie oni posiadają, co wraz z pakietem obecnie posiadanym przez ENERGA S.A. stanowić będzie nie mniej 75% kapitału zakładowego spółki. W przypadku niepowodzenia w zrealizowaniu wariantu zmian w strukturze właścicielskiej spółki, ENERGA S.A. będzie dążyła do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w spółce Wspólnikom lub inwestorowi zewnętrznemu. ENERGA wystąpiła z prośbą o podanie stanowiska Związku Gmin (tzn. woli zbycia swoich udziałów lub ich odkupienia).

Głos w sprawie zabrał m.in. wójt Dariusz Grzywiński – Jeśli przez dłuższy czas dyskutujemy na płaszczyźnie lepszego funkcjonowania Oświetlenia Ulicznego, w kwestii odzyskania tego majątku, zarządzania nim, dystrybuowania usług, napraw, myślę, że pójście w kierunku, aby odzyskać nasze udziały i przejąć władzę nad Oświetleniem Ulicznym jest dobre. Sugerowałbym przejęcie majątku w ramach nowego tworu. Burmistrz Wiesław Radniecki – Oświetlenie uliczne jest zadaniem własnym gminy. Rada nie wyrazi zgody na wykup udziałów. Przecież przekazaliśmy im za darmo ten majątek, jako nasz wkład własny, teraz mamy go odkupić? To koszt ok. 300 tys.zł. Wójt Ryszard Grześkowiak–Sprawa jest trudna, ale dopuszczenie Energa do uzyskania większościowego pakietu, nie może oznaczać, że spółka będzie robiła co chce.

Czy dobrym rozwiązaniem jest odkupienie przez samorządy udziałów? Nawet jeżeli znajdą się zainteresowane samorządy odkupieniem udziałów, to wcale nie oznacza, że będziemy mogli sobie sami utworzyć własną spółkę. Burmistrz Michał Pyrzyk – Oświetlenie Uliczne jest chorym tworem chcącym zarabiać na samorządach, a tym samym na mieszkańcach. Wyswobodzenie się z więzów tej spółki jest zasadne. Może by dać odpowiedź, że odkupujemy, ale po podjęciu decyzji o likwidacji Spółki Oświetlenie Uliczne. Poczekamy na stanowisko Energa. Zebrani długo dyskutowali na oświetleniowym problemem, podkreślając, że to właśnie samorządy są największymi odbiorcami energii, a często bywa tak, że pieniądze trafiają na realizację inwestycji oświetleniowych zupełnie w odległych miejscach regionu. Włodarze zdecydowali, że dadzą wspólną odpowiedź po zasięgnięciu opinii własnych samorządów.

NOCLEGOWNIE DLA BEZDOMNYCH
Komendant Powiatowy Policji w Słupcy nadkom. Władysław Trzaskawski skierował pismo z prośbą o przekazanie informacji o placówkach pomocowych mieszczących się na terenie gmin, w których policja mogłaby umieszczać, w uzasadnionych przypadkach, osoby bezdomne. W trakcie dyskusji dotyczącej problemu bezdomności wójtowie stwierdzili, iż na terenie ich gmin nie zaobserwowano tego marginalnego zjawiska. Burmistrz Michał Pyrzyk – W Słupcy funkcjonowała noclegownia.

Obecnie w miejscu, gdzie się znajdowała trwa remont i zostanie tam przeniesiony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Likwidacja noclegowni została podyktowana dokładnym wywiadem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy w swoim raporcie ujawnili jedną osobę, która może być bezdomną, a obecnie zamieszkuje u kolegi bez meldunku. Twierdzę także, że jeżeli na stałe w naszym mieście noclegowania by była, to przyciągałby potencjalnych bezdomnych, którzy migrują, szukają miejsca. Gdyby jednak taka sytuacja zaistniała, to jestem po wstępnych rozmowach z placówką w Koninie, gdzie odpłatność za dobę wynosi 10zł. Wójt Dariusz Grzywiński – Na terenie gm. Strzałkowo nie ma takiego zjawiska, jednak gdyby taka sytuacja zaistniała, mamy gdzie ulokować osoby potrzebujące w czasie zimy.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Zgromadzenie Związku Gmin podjęło uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2010. Ustalono dla poszczególnych gmin składkę odrębną i tak: na selektywną zbiórkę odpadów miasto Słupca zapłaci 0,77 zł od mieszkańca, gmin Słupca – 2,20zł, gmina miejska Zagórów – 1,88zł, gmina Strzałkowo – 4,20zł, gmina Lądek – 2,20zł, gmina Orchowo – 2,38zł. Liczbę mieszkańców przyjęto na podstawie danych z ewidencji ludności na dzień 30 września 2009r. Jako podstawę składek na selektywną zbiórkę surowców wtórnych przyjęto wartość zamówienia obowiązującą w 2008r., powiększoną o prognozowany wzrost wynagrodzenia dostawcy.

Po rozpoznaniu rynku ofert ustalono, iż faktyczny wzrost cen usług z zakresu wywozu segregowanych odpadów wynosi 42%. Miasto Słupca – 17 pojemników; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a okresie letnim (maj – sierpień) dwa razy w miesiącu; Gmin Słupca – 48 pojemników; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu; Gmina miejska Zagórów – 36 pojemników; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu; Gmina Lądek – 26 pojemników; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu; Gmina Strzałkowo – 74 pojemniki; opróżnianie odbywać się będzie raz w miesiącu, a okresie letnim (lipiec, sierpień) dwa razy w miesiącu; Gmina Orchowo – 25 pojemników; opróżnianie pojemników na plastik odbywać się będzie raz w miesiącu, a pojemników na szkło, co drugi miesiąc.

SKŁADKA NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU
Zgromadzenie Związku Gmin ustaliło roczną składkę na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt Katarzynowie w wysokości 0,18 zł od mieszkańca oraz składkę na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w wysokości 0,12 zł od mieszkańca. Obecny gościnnie na obradach Związku wójt gminy Powidz Ryszard Grześkowiak był zachęcany do przynależności Związkowej. Wójt Teodor Pryka podkreślił, iż gmina Powidz powinna ponosić koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku, gdyż nie należy ona do Związku, a tym samym nie płaci składek na utrzymanie schroniska.

Obrady upłynęły w przyjacielskiej atmosferze w gościnnych murach Urzędu Gminy w Strzałkowie. W obradach uczestniczyli: wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś, wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński, wójt Gminy Ostrowite Henryk Tylman, wójt Gminy Orchowo Teodor Pryka, wójt Miasta i Gminy Zagórów Wiesław Radniecki, burmistrz Miasta Słupca Michał Pyrzyk, sekretarz Gminy Lądek Krzysztof Jasiński i gościnnie wójt Gminy Powidz Ryszard Grześkowiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *