MOPS, to nie tylko wypłacanie zasiłków

11 stycznia, 2024

Rozmowa z Ewą Wisłą, kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bardzo dużo mówi się o świadczeniach finansowych pomocy społecznej – ale czy tylko na tym polega praca  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?

– Nie, nie tylko na tym. Niestety ludzie przywykli kojarzyć MOPS ze świadczeniami pieniężnymi. A przecież praca ośrodka pomocy społecznej to nie tylko wypłacanie zasiłków.

Na czym głównie polega pomoc?

– Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju.

W myśl tego, co Pani powiedziała, jakie dodatkowe działania podejmuje MOPS na rzecz mieszkańców miasta?

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, poza realizowaniem celów i zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w obszarze szeroko pojętej pomocy społecznej, aktywnie podejmuje wiele dodatkowych  działań:

– prowadzimy jadłodzielnię, do której mieszkańcy miasta przynoszą żywność, którą chcą się podzielić z potrzebującymi . Grudniowe przygotowania do świąt to często zwiększone, a nawet przesadne zakupy – także te spożywcze. Dlatego przypominamy, że zamiast wyrzucać nadmiar kupionego czy przygotowanego jedzenia, można spożytkować je w inny sposób – dzieląc się z innymi. Zachęcamy do korzystania z jadłodzielni, podzielenia się posiłkiem z potrzebującymi. Zachęcamy do dzielenia się jedzeniem wszystkich ze wszystkimi.

– w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” uruchomiliśmy nieodpłatną usługę – opieki telemedycznej na odległość dla osób starszych, samotnych , niepełnosprawnych. Seniorzy powyżej 65 roku życia mogą korzystać z opaski telemedycznej z funkcjami pomiarowymi, monitorowaniem aktywności oraz możliwością wezwania pomocy połączoną z aplikacją Centrum Teleopieki. Jest to innowacyjna usługa dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, która może zaoferować im większe poczucie bezpieczeństwa, a także umożliwić większą samodzielność. Pozyskano środki finansowe na zakup 25 opasek oraz opłatę abonamentu. Z tej formy pomocy podopieczni korzystają już od 2 lat.

– realizujemy Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej zwiększają szanse osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nieodpłatna pomoc skierowana jest do osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Na zatrudnienie trzech asystentów osobistych osób niepełnosprawnych pozyskano dodatkowe środki zewnętrzne.

– prowadzimy nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego możliwy był dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca.

Ponadto, systematycznie współpracujemy z różnymi instytucjami, realizujemy Program „Posiłek xxw szkole i w domu”, który zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu z ciepłego posiłku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy korzysta codziennie blisko 50 osób. Finansujemy również gorący posiłek dzieciom w szkołach i przedszkolach.

Prowadzimy zbiórkę odzieży dla podopiecznych ośrodka, oferujemy stały dostęp do psychologa.

Współpracujemy również z „ CARITAS” poprzez wystawianie skierowań i finansowanie kosztów transportu dowozu żywności z Banku Żywności z Konina.

Czy są zgłoszenia od mieszkańców, że w rodzinie dzieje się źle? Czy można zadzwonić i zgłosić problem? 

– Tak. W momencie zgłoszenia jedzie na miejsce pracownik socjalny i sprawdza sytuację danej rodziny. Czasem jest to zgłoszenie osoby chorej, samotnej, zaniedbanej, czasem chodzi o rodzinę, gdzie dochodzi do przemocy. 

Korzystając z okazji pragnę uczulić wszystkich na los drugiego człowieka i obowiązek reagowania na każdy symptom ludzkiej krzywdy. Jeżeli nie reagujemy na to, co dzieje się „za ścianą”, dajemy temu ciche przyzwolenie. Na terenie miasta Słupcy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w którego skład wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy. Zespół organizuje pomoc dla osób doznających przemocy domowej jak również kieruje sprawców przemocy do pracy z w programach korekcyjno- edukacyjnych. Zapewniamy bezpłatny dostęp do specjalistów. Zespół Interdyscyplinarny na wniosek grup diagnostyczno – pomocowych kieruje sprawców przemocy do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub programie psychologiczno-terapeutycznym. W ramach ścisłej współpracy osoby doznające przemocy domowej są kierowane do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w którym udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna i wiele innych. Osoby doznające przemocy domowej mogą również korzystać z grupy wsparcia, która działa w Lokalnym Punkcie.

Czy na terenie miasta pojawiają się osoby bezdomne? W jakiej formie udzielana jest im pomoc?

– Obecnie na terenie miasta nie ma osób bezdomnych. Wszyscy potrzebujący pomocy przebywają w schronisku dla osób bezdomnych i tam mają zaspokojone podstawowe potrzeby bytowe: bezpieczne schronienie, wyżywienie, odzież, pomoc w leczeniu chorób i uzależnień, pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwo w życiu społecznym. Wiele osób w kryzysie bezdomności otrzymało już mieszkania socjalne.

Zimne noce i temperatury poniżej zera stanowią szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Apelujemy o czujność i zainteresowanie się osobami, które w tym okresie nie mają schronienia i grozi im wychłodzenie oraz o zgłaszanie takich osób do MOPS.

Wspomniała Pani wcześniej o naszych najstarszych mieszkańcach miasta, którzy korzystają z teleopieki. A jak wygląda sytuacja dotycząca świadczenia usług opiekuńczych?

– Osobom, które wymagają opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować, a na dodatek nie mają zapewnionej niezbędnej pomocy ze strony rodziny Ośrodek zapewnia pomoc w postaci usług opiekuńczych. Pracę w środowisku podopiecznych świadczy obecnie 19 opiekunek domowych. Opiekunki codziennie opiekują się 70 osobami starszymi w ich środowisku zamieszkania zapewniając opiekę higieniczną, pielęgnację, zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Uzupełnieniem tej formy wsparcia jest teleopieka oraz usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wywiad przeprowadził wolontariusz Jerzy Mikołajewski