Szansa na tańszy prąd

20 października, 2009

Eugeniusz-Grzeszczak30-procentowe obniżenie rachunków za elektryczność dla najuboższych konsumentów energii zakłada koncepcja ochrony odbiorców wrażliwych, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki.

Obniżenie wydatków na energię elektryczną możliwe będzie dzięki wprowadzeniu systemu bonifikat dla odbiorców wrażliwych. Grupa ta zostanie wyłoniona w oparciu o kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z jej przepisami ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, którym przysługuje stałe lub okresowe prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przyznanie bonifikat uzależnione będzie od utrzymania określonego progu zużycia energii elektrycznej oraz regularnego opłacania rachunków.

Natomiast system rekompensat, którym zostaną objęci sprzedawcy energii elektrycznej polegać będzie na refundacji przez Skarb Państwa kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa z tytułu bonifikat przyznanych odbiorcom wrażliwym. Kompensowane byłyby one poprzez ulgi podatkowe potrącane wraz z bieżącymi zobowiązaniami podatkowymi.

Zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki rozwiązanie będzie funkcjonowało w oparciu o już istniejący system pomocy społecznej i nie stworzy dodatkowych kosztów związanych z jego obsługą. Wydatki budżetowe na ten cel szacowanie są na ok. 133 mln zł i będą rekompensowane wyższymi wpływami z tytułu podatku VAT przy wzroście opłat za energię elektryczną o ok. 7 proc.

Obowiązek ochrony odbiorców wrażliwych przewidują zapisy Dyrektywy 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE. Zgodnie z tym dokumentem „Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki w celu ochrony odbiorców wrażliwych w kontekście rynku wewnętrznego energii elektrycznej.” Dokument zakłada ponadto opracowanie krajowych planów działań, zmierzających do obniżenia liczby osób cierpiących z powodu ubóstwa energetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *